دانلود رمان آتش هوس تو  از یسنا بانو

دانلود رمان آتش هوس تو  از یسنا بانو

ژانر : - -

آتش هوس تو دختری که اسیر پسری هوس باز میشود گرفتار هوسی که اتش به جان دو خانواده می افکند اول رمان آتش هوس تو خودم رو روی خاک سرد و نمناک قبرستون انداختم و با زجه و ناله گفتم: آخه بی وفا چرا تنهام گذاشتی!؟ تو رو قرآن چشم هاتو باز کن! مرگ من بلند شو ببین می خوان تو رو ازم جدا کنن! ببین دارم گریه می کنم! مگه نمی گفتی هیچ وقت تنهات نمیذارم! پس چیشد!؟ توجهی به حرف ندا نکردم، با وحشت به جنازه ی قهرمان زندگیم نگاه کردم که می خواستن داخل اون قبر تنگ و تاریکترانه جان تو رو خدا خودتو اذیت نکن؛ پاشو عزیزم بگذارنش یه لحظه حال خودم رو نفهمیدم، عین آدمهای جنون گرفته از جام بلند شدم و دستهای ندا رو پس زدم و به طرف قبر دویدم اما لحظه آخر به عقب کشیده شدم؛ با تمام توانم جیغ کشیدم: ولم کنین مگه نمی بینین دارن تمام هستیمو می ذارن توی قبر با زجه ادامه دادم_ ِد لعنتیا اونجا تاریک و سرده از شدت جیغ ها و زجه هام حس می کردم گلوم زخم شده دیگه نای حرف زدن نداشتم، با ریخته شدن خاک به روی تن بابام، ته مونده های غرورم به اتمام رسید و دو زانو کنار قبرش فرود اومدم مات به سنگ قبری خیره موندم که تن پدرم رو تو آغوش سردش گرفته بود! قبری که حاال خونه ی ابدی تمام زندگیم بود تهی از هر احساسی بودم! قلبم تیر کشید دنیا جلوی چشمم تیره و تار شد، چشمام روی هم افتاد و به عالم بی خبری فرو رفت با …

دانلود رمان آتش هوس تـو pdf از یسنا بانو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان یسنا بانو مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/مذهبی/درام

خلاصه رمان آتش هوس تـو
دختری که اسیر پسری هوس باز مـیشود
گرفتار هوسی که اتش به جان دو خانواده مـی افکند
رمان پیشنهادی:دانلود رمان آتش سرد اسما مومنی
قسمت اول رمان آتش هوس تـو
خـودم رو روی خاک سرد و نمناک قبرستـون انداختم و با زجه و ناله گفتم:
آخه بی وفا چرا تنهام گذاشتی!؟
تـو رو قرآن چشم هاتـو باز کن!
مرگ من بلند شو ببین مـی خـوان تـو رو ازم جدا کنن!
ببین دارم گریه مـی کنم! مـگـه نمـی گفتی هیچ وقت تنهات نمـیذارم!
پس چیشـد!؟
تـوجهی به حرف ندا نکردم، با وحشت به جنازه ی قهرمان زندگیم نگـاه کردم که مـی خـواستن
داخل اون قبر تنگ و تاریکترانه جان تـو رو خدا خـودتـو اذیت نکن؛ پاشو عزیزم
بگذارنش یه لحظه حال خـودم رو نفهمـیـدم، عین آدمهای جنون گرفتـه از جام بلند شـدم و دستـهای ندا رو پس زدم و به طرف
قبر دویـدم اما لحظه آخر به عقب کشیـده شـدم؛ با تمام تـوانم جیغ کشیـدم:
ولم کنین
مـگـه نمـی بینین دارن تمام هستیمو مـی ذارن تـوی قبر
با زجه ادامه دادم_ ِد لعنتیا اونجا تاریک و سرده
از شـدت جیغ ها و زجه هام حس مـی کردم گلوم زخم شـده دیگـه نای حرف زدن نداشتم، با ریختـه شـدن خاک به روی تن
بابام، تـه مونده های غرورم به اتمام رسیـد و دو زانو کنار قبرش فرود اومدم
مات به سنگ قبری خیره موندم که تن پدرم رو تـو آغوش سردش گرفتـه بود!
قبری که حاال خـونه ی ابدی تمام زندگیم بود
تـهی از هر احساسی بودم! قلبم تیر کشیـد
دنیا جلوی چشمم تیره و تار شـد، چشمام روی هم افتاد و به عالم بی خبری فرو رفت با …

لینک دانلود رمان آتش هوس تو  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0