دانلود رمان آرامش بعد از طوفان  از دلی28 

دانلود رمان آرامش بعد از طوفان  از دلی28 

ژانر : - - -

از طوفان آوا دختری شوخ، خوش خنده و شاد که با ورود میلاد به زندگیش، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو میشه‌ آرش، پسرعموی آوا هم همراه با رفیقش//سامیار، برای آوا و میلاد مشکلات فراوانی به وجود میاپ یارن به نظرتون زندگی آوا و میلاد، که قراره توش کلی عاشقانه داشته باشه به کجا ختم میشه؟ اول رمان از طوفان قطرههای آب سرد میریخت روی بدنم لعنت به این هوای گرم! خوبهها؛ ولی، فقط لازمه یه دقیقه توی این هوا بری بیرون، میپزی این قدر گرمه دوش آب سرد، مغزم رو هم آروم کرد ریلکسی بهم غلبه کرد و مثل همیشه زدم زیر آواز توی حموم فقط باید آهنگ من درآوردی خوند، با صدای کشیده و بلند زدم زیر آواز: بیا دوری کنیم از هم، بیا پاره بشیم از دم، بیا درحال کشیدن کلمهی بیا بودم که یهو یکی محکم زد به در از جا پریدم وپام لیز خورد و با نشیمنگاه محترم شوت شدم روی زمین جیغی زدم و گفتم: چه خبره؟! آی ک*و*ن*م صدای جیغ ننه جونم اومد: ذلیل شده، چرا هوار میزنی پاره شدی آهنگ خوندنتم مثل آدم نیست! صدات رو بیار پایین بابات داره استراحت میکنه به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمین بلند بشم دستی به باسنم کشیدم و گفتم: نشیمنگاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت میکنه؟ جدی میگی؟! یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت: بدو بیا بیرون کارت دارم بچه پوفی کردم و زیرلب غر زدم: خب بابا با صدای من بیدار نشه با صدای شما حتماً بیدار میشه

دانلود رمان آرامش بعد از طوفان pdf از دلی۲۸ لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان دلی۲۸ مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/طنز/اجتماعی/هیجانی

خلاصه رمان آرامش بعد از طوفان
آوا دختری شوخ، خـوش خنده و شاد که با ورود مـیلاد به زندگیش، با فراز و نشیب های زیادی رو به رو مـیشـه‌
آرش، پسرعموی آوا هم همراه با رفیقش//سامـیار، برای آوا و مـیلاد مشکلات فراوانی به وجود مـیاپ یارن
به نظرتـون زندگی آوا و مـیلاد، که قراره تـوش کلی عاشقانه داشتـه باشـه به کجا ختم مـیشـه؟
رمان پیشنهادی:دانلود رمان دختر عشق دردسر حوریه عسکری
قسمت اول رمان آرامش بعد از طوفان
قطرههای آب سرد مـیریخت روی بدنم لعنت به این هوای گرم! خـوبهها؛ ولی، فقط لازمه یه دقـیقه
تـوی این هوا بری بیرون، مـیپزی این قدر گرمه دوش آب سرد، مغزم رو هم آروم کرد ریلکسی بهم
غلبه کرد و مثل همـیشـه زدم زیر آواز تـوی حموم فقط بایـد آهنگ من درآوردی خـوند، با صدای کشیـده و
بلند زدم زیر آواز: بیا دوری کنیم از هم، بیا پاره بشیم از دم، بیا درحال کشیـدن کلمهی بیا بودم که
یهو یکی محکم زد به در از جا پریـدم وپام لیز خـورد و با نشیمنگـاه محترم شوت شـدم روی زمـین جیغی زدم و گفتم:
چه خبره؟! آی ک*و*ن*م صدای جیغ ننه جونم اومد: ذلیل شـده، چرا هوار مـیزنی پاره شـدی آهنگ خـوندنتم
مثل آدم نیست! صدات رو بیار پایین بابات داره استراحت مـیکنه به صورت پوکرفیس سعی کردم از روی زمـین بلند بشم
دستی به باسنم کشیـدم و گفتم: نشیمنگـاه من رو ترکوندی که بگی بابا داره استراحت مـیکنه؟ جدی مـیگی؟!
یه دونه محکم زد به در و باهمون صدای بلند و جیغش گفت: بدو بیا بیرون کـارت دارم بچه پوفی کردم و زیرلب غر زدم:
خب بابا با صدای من بیـدار نشـه با صدای شما حتماً بیـدار مـیشـه

لینک دانلود رمان آرامش بعد

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0