دانلود رمان آغوش خالی  از مهرسا عابد زاده

دانلود رمان آغوش خالی از مهرسا عابد زاده

ژانر : -

مـرا تنگ در آغوش بگیر ، آنچنان که کسی نتواند مـرا از تو جدا کند مرا سخت ببوس میانه ی این آغوش های آسان مـرا میان حجاب گیسوانت پنهان کن مـرا بپوش از چشم های بی پروا مـرا غرق کن در تلاطم آغوشت آنچنان که از تو به هیچ ساحلی نرسم مـرا محکم تر در آغوش بکش من امن ترین انسان روی زمینم برای پوشاندن سرمایی که بین منو تو اتفاق افتاده است ساعت را خوابانده ام اول رمان با صدای آالرم گوشی از خواب پاشدم اه ههیشه از ایى صدا هتنفر بودم پروا گوشیتو خفه کى دیگ صداش ههسایه هارو هم بیدار کرد ای بابا پس کو ایى گوشی صداش از زیر تخت هیوهد بالخره پیداش کردهو آالرهشو خاهوش کردم کش و قوسی ب بدنم دادم اوؾ خدا هیچی هثل خواب صبحگاهی حال نهیده پروا زود باش دیگ دانشگاهت دیر هیشه ها باشه هاهاى اوهدم اوهدم پاشدم و سهت wC رفتم باز صدای گوشیم دراوهد ولی ایى دفعه آالرم نبود آهنگ هخصوصی بود که رو شهاره ی نیکا گذاشته بودم داد زدم هاهاى گوشی رو جواب بده نیکاس هاهاى گوشی رو برداشت صداش هیوهد ولی واضح نبود که چی هیگه شاید باورتوى نشه ولی هى ۱/۴ عهرهو تو wC هستم نهیدونم چرا ولی شاید بخاطر اینه که تنها جاییه که توش تنهام دست و صورتهو شستهو اوهدم بیروى هاهاى نیکا چی هیگفت؟! هیگفت هثل اینکه تولد دیاناس تو و نیکارو هم دعوت کرده پوؾ ههینهوى کم بود فقط هار از پونه بدش هیاد جلو در لونش سبز هیشه آخه تو چرا با ایى دیانای بیچاره هشکل داری  

دانلود رمان آغوش خالی pdf از مهرسا عابد زاده با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مهرسا عابد زاده مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان آغوش خالی
مـرا تنگ در آغوش بگیر ، آنچنان که کسی نتـواند مـرا از تـو جدا کند
مرا سخت ببوس مـیانه ی این آغوش های آسان
مـرا مـیان حجاب گیسوانت پنهان کن
مـرا بپوش از چشم های بی پروا
مـرا غرق کن در تلاطم آغوشت
آنچنان که از تـو به هیچ ساحلی نرسم
مـرا محکم تر در آغوش بکش
من امن ترین انسان روی زمـینم برای پوشاندن سرمایی که بین منو تـو اتفاق افتاده است
ساعت را خـوابانده ام
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان آغوش خالی
با صدای آالرم گوشی از خـواب پاشـدم
اه ههیشـه از ایى صدا هتنفر بودم
پروا گوشیتـو خفه کى دیگ صداش ههسایه هارو هم بیـدار کرد
ای بابا پس کو ایى گوشی صداش از زیر تخت
هیوهد بالخره پیـداش کردهو آالرهشو خاهوش کردم
کش و قوسی ب بدنم دادم اوؾ خدا هیچی هثل خـواب صبحگـاهی حال نهیـده
پروا زود باش دیگ دانشگـاهت دیر هیشـه ها
باشـه هاهاى اوهدم اوهدم
پاشـدم و سهت wC رفتم
باز صدای گوشیم دراوهد ولی ایى دفعه آالرم نبود
آهنگ هخصوصی بود که رو شـهاره ی نیکـا گذاشتـه بودم
داد زدم هاهاى گوشی رو جواب بده نیکـاس
هاهاى گوشی رو برداشت صداش هیوهد ولی واضح نبود که چی هیگـه
شایـد باورتـوى نشـه ولی هى ۱/۴ عهرهو تـو wC هستم
نهیـدونم چرا ولی شایـد بخاطر اینه که تنها جاییه
که تـوش تنهام دست و صورتـهو شستـهو اوهدم بیروى
هاهاى نیکـا چی هیگفت؟!
هیگفت هثل اینکه تـولد دیاناس تـو و نیکـارو هم دعوت کرده
پوؾ ههینهوى کم بود فقط
هار از پونه بدش هیاد جلو در لونش سبز هیشـه
آخه تـو چرا با ایى دیانای بیچاره هشکل داری
 

لینک دانلود رمان آغوش خالی

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(