دانلود رمان آن روی سکه  از باران

دانلود رمان آن روی سکه از باران

ژانر :

ارتیس با یه پالستیک خوراکی و لبخندی که انگار توسط زبده ترین شده به سمتش اومد اومد جلو و به سمت گوشه ی خلوتی هدایتش کرد خسته نباشی خوب بود کالست سورن بدون اینکه اخماشو باز کنه کنارش روی زمین ولو شد و به شونه ش تکیه داد _نپرس گور بابای هر چی فیزیکِ اصال من نخوام دیپلم بگیرم باید کی رو ببینم خندید مثل همیشه ؼیر اقا جونش تنها کسی بود که جواب بداخالقیاشو با مهربونی میداد _اخرین باری که چک کردم داشتن دیپلم واسه رفتن به دانشگاه و خوندن رشته ی دندون پزشکی یک ضرورته نکنه میخوای بزنی زیر قولت گوشه ی لبشو کشید و جای خالی دندون نیشش رو نشون داد یادت رفت که قراره اینو واسم درس کنی چون خودت به فناش دادی

دانلود رمان آن روی سکه pdf از باران با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
   نویسنده این رمان باران مـی باشـد
موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان
ارتیس با یه پالستیک خـوراکی و لبخندی که انگـار تـوسط زبده ترین
شـده به سمتش اومد
اومد جلو و به سمت گوشـه ی خلوتی هدایتش کرد
خستـه نباشی خـوب بود کـالست
سورن بدون اینکه اخماشو باز کنه کنارش روی زمـین ولو شـد و به شونه ش تکیه داد
_نپرس گور بابای هر چی فیزیکِ اصال
من نخـوام دیپلم بگیرم بایـد کی رو ببینم
خندیـد مثل همـیشـه ؼیر اقا جونش تنها کسی بود که جواب بداخالقـیاشو با مهربونی مـیـداد
_اخرین باری که چک کردم داشتن دیپلم واسه رفتن به دانشگـاه و خـوندن رشتـه ی دندون
پزشکی یک ضرورتـه
نکنه مـیخـوای بزنی زیر قولت
گوشـه ی لبشو کشیـد و جای خالی دندون نیشش رو نشون داد یادت رفت که قراره اینو واسم
درس کنی چون خـودت به فناش دادی

لینک دانلود رمان آن روی سکه

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0