دانلود رمان اشک اقیانوس  از فائزه قاسمی

دانلود رمان اشک اقیانوس  از فائزه قاسمی

ژانر :

اشک اقیانوس دریا دختری از جنس آرامش از جنس دریا دریایی آرامش طوفانی دریایی از عشق عشقی زیبا ولی دردناک اینجا دریایی که همه به اسم دریایی پاک و آرامش میشناسن این بار بی گناه باید تاوان بده اره دریا تاوان میده به گناه بی گناهی یا شایدم به گناه عشق تاوان میده … کسیان از جنس خشم و بی رحمی از جنس گرداب خروشان هدفش فقط انتقام انتقام از دریا اینجا دریا تاوان میده ، شکنجه میشه از دست عشقش خودشم نمیدونه تقاص چیو پس میده فقط یه چیزی رو میدونه اونم اینه که عاشق کسی شده که قراره آرامشش رو ازش بگیره اره اقیانوس عاشق گردابی شده که آرامش رو از موج هاش گرفته… اول رمان اشک اقیانوس دوروبرمو نگاهی انداختم صدا از زیر بال شتم میومد بال شت رو بردا شتم و زیر شو نگاه کردم همونجا بود به صفحه گو شی نیم نگاهی انداختم قیافه خندون آرا روی صفحه بود انگشتمو روی دایره سبز رنخ کشیدم و گوشی رو دم گوشم قرار دادم آرا شرود کرد به حرف زدن »الو دریا کجایی؟ وای وه سوالی پرسیدم خانوم هنوز خواب تشـــریف دارن خبر داری امروز امتحان داریم؟ هیچی خوندی؟ نه بابا تو درس بخونی کی شــب تا صــبح تخمه بشــکنه فیلم ببینه دریا ایندفعه من تقلب نمیرسونم بهت ها با نیلو توافق کردیم به خدا خودتو داربزنیم نمیرسونم بهت دریا میشــنوی وی میگم ای بابا باز دایی فرید اومده خونتون کله صــبی خاله فرشــته بیخشــو گرفته دریا پاشــو بیا ببین کیســان وه کرده همه رو دیوونه کرده…با شنیدن اسمش قلبم وایساد سریع سیخ شدمو پریدم وسط حرفش»اومده مگه؟ به وه عجب…

دانلود رمان اشک اقـیانوس pdf از فائزه قاسمـی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان فائزه قاسمـی مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان اشک اقـیانوس
دریا دختری از جنس آرامش از جنس دریا دریایی آرامش طوفانی دریایی از عشق عشقـی
زیبا ولی دردناک اینجا دریایی که همه به اسم دریایی پاک و آرامش مـیشناسن این بار بی گناه
بایـد تاوان بده اره دریا تاوان مـیـده به گناه بی گناهی یا شایـدم به گناه عشق تاوان مـیـده
… کسیان از جنس خشم و بی رحمـی از جنس گرداب خروشان هدفش فقط انتقام انتقام
از دریا اینجا دریا تاوان مـیـده ، شکنجه مـیشـه از دست عشقش خـودشم نمـیـدونه تقاص
چیو پس مـیـده فقط یه چیزی رو مـیـدونه اونم اینه که عاشق کسی شـده که قراره آرامشش رو
ازش بگیره اره اقـیانوس عاشق گردابی شـده که آرامش رو از موج هاش گرفتـه…
رمان پیشنهادی:دانلود رمان جام عقـیق مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان اشک اقـیانوس
دوروبرمو نگـاهی انداختم صدا از زیر بال شتم مـیومد بال شت رو بردا شتم و زیر شو
نگـاه کردم همونجا بود به صفحه گو شی نیم نگـاهی انداختم قـیافه خندون آرا روی
صفحه بود انگشتمو روی دایره سبز رنخ کشیـدم و گوشی رو دم گوشم قرار دادم
آرا شرود کرد به حرف زدن »الو دریا کجایی؟ وای وه سوالی پرسیـدم خانوم هنوز
خـواب تشـــریف دارن خبر داری امروز امتحان داریم؟ هیچی خـوندی؟ نه بابا تـو
درس بخـونی کی شــب تا صــبح تخمه بشــکنه فیلم ببینه دریا ایندفعه من تقلب
نمـیرسونم بهت ها با نیلو تـوافق کردیم به خدا خـودتـو داربزنیم نمـیرسونم بهت دریا
مـیشــنوی وی مـیگم ای بابا باز دایی فریـد اومده خـونتـون کله صــبی خاله فرشــتـه
بیخشــو گرفتـه دریا پاشــو بیا ببین کیســان وه کرده همه رو دیوونه کرده…با
شنیـدن اسمش قلبم وایساد سریع سیخ شـدمو پریـدم وسط حرفش»اومده مـگـه؟
به وه عجب…

لینک دانلود رمان اشک اقیانوس  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0