دانلود رمان الهه شرقی  از رویا خسرونجدی

دانلود رمان الهه شرقی  از رویا خسرونجدی

ژانر :

:  تمام اندامش به شدت می لرزیدحتی با فشار دندان هایش نمی توانست لرزش محسوس لبهایش را مهار کند .انعکاس کلمه ی برگشته همچنان در مغزش میپیچید و سرش را به دوران می انداخت.به زحمت بر خود مسلط شد و ارام و لرزان به سوی اتاقش رفت در را گشود و خود را روی تخت انداخت… چشم هایش را چندین بار باز و بسته کرداو واقعا در اتاقش بود.نه خواب بود و نه خیال و جمله ای که شاید بار ها در شیرین ترین رویاهایش میشنید و لذت می برد اکنون در بیداری ودر عالم واقع می شنید”یعنی واقعا او برگشته بود:” هر چند نمی توانست باور کند ولی حقیقت داشت.او بالاخره برگشته بود ولی چراحالا وایا این بازگشت انگونه که پیش از این ها تصورش را می کرد او را خوش حال می نمود؟مدتها بود که دیگر انتظارش را نمی کشید.شاید درست از اولین روزی که رفته بود …. اما اکنون این بازگشت ناگهانی و غیر مترقبه چون زلزله ای ارامش شیرین زندگیش را بار دیگر به ویرانی می کشید و این اغاز فصل جدیدی بود که پایانش نا پیدا بود و مه  الود…….

دانلود رمان الهه شرقـی pdf از رویا خسرونجدی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان  رویا خسرونجدی  مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
 تمام اندامش به شـدت مـی لرزیـدحتی با فشار دندان هایش نمـی تـوانست لرزش محسوس لبهایش را مهار کند .انعکـاس کلمه ی برگشتـه همچنان در مغزش مـیپیچیـد و سرش را به دوران مـی انداخت.به زحمت بر خـود مسلط شـد و ارام و لرزان به سوی اتاقش رفت در را گشود و خـود را روی تخت انداخت… چشم هایش را چندین بار باز و بستـه کرداو واقعا در اتاقش بود.نه خـواب بود و نه خیال و جمله ای که شایـد بار ها در شیرین ترین رویاهایش مـیشنیـد و لذت مـی برد اکنون در بیـداری ودر عالم واقع مـی شنیـد”یعنی واقعا او برگشتـه بود:” هر چند نمـی تـوانست باور کند ولی حقـیقت داشت.او بالاخره برگشتـه بود ولی چراحالا وایا این بازگشت انگونه که پیش از این ها تصورش را مـی کرد او را خـوش حال مـی نمود؟مدتـها بود که دیگر انتظارش را نمـی کشیـد.شایـد درست از اولین روزی که رفتـه بود ….
اما اکنون این بازگشت ناگـهانی و غیر مترقبه چون زلزله ای ارامش شیرین زندگیش را بار دیگر به ویرانی مـی کشیـد و این اغاز فصل جدیـدی بود که پایانش نا پیـدا بود و مه  الود…….

لینک دانلود رمان الهه شرقی 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0