دانلود رمان بنفشه سفید  از یاسمن نسا مستقیم

دانلود رمان بنفشه سفید از یاسمن نسا مستقیم

ژانر : -

صدای بوق پیام گیر برای بار سوم به گوش رسید: – جیــن؟ بهتــره گوشــی رو بــرداری؛ می دونــم کــه خونــه ای زود بــاش ایــن دفعــه ســومه کــه دارم بــرات پیغــام مــی ذارم! جیــن! اوه ایــن لحــن صــدا را خــوب می شــناخت هــر وقــت ســپنتا این طــور صدایــش می کــرد مطمئــن می شــد تــوی دردســر بزرگــی خســته می شــد و دیگــر زنــگ نمــی زد ً افتــاده آه ولــش کــن! مطمئنــا همیــن فــردا ســیم تلفــن را بــا قیچــی تکه تکــه می کــرد تــا ًاصــلا دیگــر کســی مزاحــم نشــود صدایی ناهنجار خبر از پایان پیغام داد نیــم ســاعتی بی حرکــت ســر جایــش درســت چســبیده بــه شــوفاژ ســالن منتظــر مانــد لبــه ی پتــو را محکــم در آغــوش گرفتــه بــود یــک چشــمش را آرام بــاز کــرد زیــر کاناپــه بــزرگ و قهــوه ای رنگــش دم پشــمالو را دیــد کــه تــاب می خــورد دقیقــه ۴۶ و ۴کمــی چشــمش را بالاتــر روی ســاعت چرخانــد: بعدازظهــر! اول رمان هنــوز زود بــود دوبــاره چشــمانش را بســت؛ تــا موقــع شــام پشــمالو دلیلــی بــرای بلنــد شــدن نداشــت آهــی کشــید و بیشــتر خــودش را بــه شــوفاژ چســباند زیــاد ســردش نبــود و گرمــای شــوفاژ کمــی اذیــت می کــرد؛ امــا حداقــل ســوزش پوســت کمــرش یــادآور ایــن بــود کــه هنــوز هــم می توانــد حــس کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ! بــه ســرعت هــر دو چشــمش را بــاز کــرد ســالن در تاریکــی مطلقــی فرورفتــه بــود و از جایــی کنــار در ورودی صــدای گربــه اش را می شــنید ســعی کــرد خــودش را از بنــد پتویــی کــه مثــل قنــداق احاطــه اش کــرده بــود رهــا کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ! بالاخــره در حالــی کــه هنــوز یــک پایــش اســیر پتــو…

دانلود رمان بنفشـه سفیـد pdf از یاسمن نسا مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان یاسمن نسا مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان بنفشـه سفیـد

صدای بوق پیام گیر برای بار سوم به گوش رسیـد: – جیــن؟ بهتــره گوشــی رو بــرداری؛
مـی دونــم کــه خـونــه ای زود بــاش ایــن دفعــه ســومه کــه دارم بــرات پیغــام مــی ذارم!
جیــن! اوه ایــن لحــن صــدا را خــوب مـی شــناخت هــر وقــت ســپنتا این طــور صدایــش
مـی کــرد مطمئــن مـی شــد تــوی دردســر بزرگــی خســتـه مـی شــد و دیگــر زنــگ نمــی زد ً
افتــاده آه ولــش کــن! مطمئنــا همـیــن فــردا ســیم تلفــن را بــا قـیچــی تکه تکــه مـی کــرد تــا ًاصــلا
دیگــر کســی مزاحــم نشــود صدایی ناهنجار خبر از پایان پیغام داد نیــم ســاعتی بی حرکــت ســر جایــش
درســت چســبیـده بــه شــوفاژ ســالن منتظــر مانــد لبــه ی پتــو را محکــم در آغــوش گرفتــه بــود
یــک چشــمش را آرام بــاز کــرد زیــر کـاناپــه بــزرگ و قهــوه ای رنگــش دم پشــمالو را دیــد کــه
تــاب مـی خــورد دقـیقــه ۴۶ و ۴کمــی چشــمش را بالاتــر روی ســاعت چرخانــد: بعدازظهــر!
رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان بنفشـه سفیـد
هنــوز زود بــود دوبــاره چشــمانش را بســت؛ تــا موقــع شــام پشــمالو دلیلــی بــرای بلنــد شــدن نداشــت
آهــی کشــیـد و بیشــتر خــودش را بــه شــوفاژ چســباند زیــاد ســردش نبــود و گرمــای شــوفاژ
کمــی اذیــت مـی کــرد؛ امــا حداقــل ســوزش پوســت کمــرش یــادآور ایــن بــود کــه هنــوز هــم مـی تـوانــد
حــس کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ! بــه ســرعت هــر دو چشــمش را بــاز کــرد ســالن در تاریکــی
مطلقــی فرورفتــه بــود و از جایــی کنــار در ورودی صــدای گربــه اش را مـی شــنیـد ســعی کــرد خــودش را
از بنــد پتـویــی کــه مثــل قنــداق احاطــه اش کــرده بــود رهــا کنــد دینگ دانگ دونگ! دینگ دانگ دونگ!
بالاخــره در حالــی کــه هنــوز یــک پایــش اســیر پتــو…

لینک دانلود رمان بنفشه سفید

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0