دانلود رمان بیداری دل  از زهرا متین

دانلود رمان بیداری دل  از زهرا متین

ژانر :

بیداری دل داستان درباره ی دختری به اسم عطیه هستش که در یک خانواده ی پولدار مشغول به خدمتکاری است عطیه عاشق فریبرز پسر خانواده میشود اما فریبرز برای تحصیل به خارج از کشور میرود و در انجا با دختر ایرانی ازدواج میکند و … اول رمان بیداری دل اشك مانع از ان مي شد كه بخو بي نگاهش كند تمام وجودش ماالمال ازغمي ژرف وبي انتها بود مي انديشید با رفتن فريبرزوفرزانه چقدر تنها خواهد شد جد ايي از أنآن، بخصو ص فريبرزكه جانش به او بسته بودء بشدت اندوهگینش مي كرد مگرنه اينکه سالها دركنار يکديگر بودند و الفتي ناگسستني میانشان شکل گرفته بود: هر چند أن دو فرزندان شازده امیربهادرخان بو دند واو دختر خدمت كار خانه اين دلیل نمي شد ازعشقي كه به فريبرز داشت، چشم بپوشد همچون مرغي سركنده بال و پر مي زد وزار،زارمي گريست چگونه مي تو انست به آساني تمامي آن سالهای دلپذيرو پرخاطر ه را فراموش كند؟ سالهايي كه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جواني و دلبستگي بود امیربهادرخان كه عنوان شازده را ازگذشتگانش با خود داشت، همچنان اصالت تبار خود را حفظ كرده بود؛ مردی متشخص و تحصیلکرده با چهره ای جذاب و دوست داشتني و منشي واال ،كه در اولین برخورد هركسي را مجذوب خودمي كرد و فويبرز درست نسخه ی دوم پدرش بود با همان صالبت وگیرايي با اين تفاوت كه او نرم خو بود ، وامیربهادر خان مردی بسیار جدی تا حدودی عبوس كه كسي را يارای آن نبود، روی حرف او حرفي بزند يا او از اوامرش سرپیچي كند فرزندانش را بي نها يت دو ست داشت و مایل …

دانلود رمان بیـداری دل pdf از زهرا متین با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان زهرا متین مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه
خلاصه رمان بیـداری دل
داستان درباره ی دختری به اسم عطیه هستش که در یک خانواده ی پولدار
مشغول به خدمتکـاری است عطیه عاشق فریبرز پسر خانواده مـیشود اما فریبرز
برای تحصیل به خارج از کشور مـیرود و در انجا با دختر ایرانی ازدواج مـیکند و …
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان چکه چکه عشق
قسمت اول رمان بیـداری دل
اشك مانع از ان مي شـد كه بخـو بي نگـاهش كند تمام وجودش ماالمال ازغمي ژرف وبي انتـها بود مي انديشیـد با رفتن
فريبرزوفرزانه چقدر تنها خـواهد شـد جد ايي از أنآن، بخصو ص فريبرزكه جانش به او بستـه بودء بشـدت
اندوهگینش مي كرد مـگرنه اينکه سالها دركنار يکديگر بودند و الفتي ناگسستني مـیانشان شکل گرفتـه بود: هر چند
أن دو فرزندان شازده امـیربهادرخان بو دند واو دختر خدمت كار خانه اين دلیل نمي شـد ازعشقي كه به فريبرز
داشت، چشم بپوشـد همچون مرغي سركنده بال و پر مي زد وزار،زارمي گريست چگونه مي تـو انست به آساني
تمامي آن سالهای دلپذيرو پرخاطر ه را فراموش كند؟ سالهايي كه لحظه به لحظه اش سراسر شو ر جواني و دلبستگي
بود امـیربهادرخان كه عنوان شازده را ازگذشتگـانش با خـود داشت، همچنان اصالت تبار خـود را حفظ كرده بود؛ مردی
متشخص و تحصیلکرده با چهره ای جذاب و دوست داشتني و منشي واال ،كه در اولین برخـورد هركسي را مجذوب
خـودمي كرد و فويبرز درست نسخه ی دوم پدرش بود با همان صالبت وگیرايي با اين تفاوت كه او نرم خـو بود ،
وامـیربهادر خان مردی بسیار جدی تا حدودی عبوس كه كسي را يارای آن نبود، روی حرف او حرفي بزند يا او از
اوامرش سرپیچي كند فرزندانش را بي نها يت دو ست داشت و مایل …

لینک دانلود رمان بیداری دل 

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(