دانلود رمان تلخ تر از اسپرسو

دانلود رمان تلخ تر از اسپرسو

ژانر : -

از اسپرسو داستان زندگی دختری به اسم مانوش که با پسر عمه اش به اسم دامون یه قرار عاشقانه گذاشته ولی با ازدواج دامون و آشنایی مانوش با برادر زن دامون همه چیز رنگ دیگه ای به خودش میگیره /// اول رمان از اسپرسو مانوش صبر کن ، با توام میگم صبر کن وایستادم یه نفس عمیق کشیدم تا خونسردی خودم و به دست بیارم و بعد برگشتم سمت امیر و با حرص گفتم : – مانوش نه ، خانم آریا !!! بعدم یادم نمی یاد من کی با تو انقدر صمیمی شده باشم که وسط حیاط دانشگاه بخوای اینجوری بلند به اسم کوچیک صدام کنی ؟ ابرویی باالا انداخت و پوزخند زد و گفت : – بلـــــــه خانم آریا بعد خیلی خونسرد دستاش و تو جیب شلوارش کرد و زل زد به من و گفت : – راجع به پیشنهادم فکر کردی ؟ دلم نمی خواست تو حیاط دانشگاه اینجوری تو چشم باشم بعضی از بچه ها رو می دیدم که از کنارمون رد می شدن با هم دیگه پچ پچ می کردن کم چیزی نبود منی که تو این دوسال تا حالا..

دانلود رمان تلخ تر از اسپرسو pdf از natanayel با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان natanayel مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/معمایی
خلاصه رمان تلخ تر از اسپرسو
داستان زندگی دختری به اسم مانوش که با پسر عمه اش به اسم دامون یه قرار عاشقانه گذاشتـه
ولی با ازدواج دامون و آشنایی مانوش با برادر زن دامون همه چیز رنگ دیگـه ای به خـودش مـیگیره ///
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان حصار نگـاه
قسمت اول رمان تلخ تر از اسپرسو
مانوش صبر کن ، با تـوام مـیگم صبر کن
وایستادم یه نفس عمـیق کشیـدم تا خـونسردی خـودم و به دست بیارم و بعد برگشتم سمت امـیر و
با حرص گفتم :
– مانوش نه ، خانم آریا !!! بعدم یادم نمـی یاد من کی با تـو انقدر صمـیمـی شـده باشم که وسط حیاط
دانشگـاه بخـوای اینجوری بلند به اسم کوچیک صدام کنی ؟
ابرویی باالا انداخت و پوزخند زد و گفت :
– بلـــــــه خانم آریا
بعد خیلی خـونسرد دستاش و تـو جیب شلوارش کرد و زل زد به من و گفت :
– راجع به پیشنهادم فکر کردی ؟
دلم نمـی خـواست تـو حیاط دانشگـاه اینجوری تـو چشم باشم بعضی از بچه ها رو مـی دیـدم که از
کنارمون رد مـی شـدن با هم دیگـه پچ پچ مـی کردن کم چیزی نبود منی که تـو این دوسال تا حالا..

لینک دانلود رمان تلخ تر

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0