دانلود رمان حریری به عطر یاس  از شهلا خودی زاده

دانلود رمان حریری به عطر یاس از شهلا خودی زاده

ژانر : -

داستان حریر داستانی از فاصله طبقاتی هاست و قضاوت های نادرست و اشتباه قضاوتهایی نشات گرفته از ظواهر ظواهری دروغین و جذاب که شاید روزانه در زندگی خیلی ها اتفاق بیفتد با حریر همره باشید . اول رمان زبانش را روی لبهای خشکش کشید و نفسش را آرام و بی صدا بیرون داد. در افکار درهم و برهمش غرق بود که با نشستن دستی روی شانهاش از جا پرید و هینی کشید . – باز که این جا نشستی. پاشو که کلاس شروع شد. نگاه غمگینش را به چهره سرحال و شاداب مریم دوخت و گفت: – امروز دو روزه که سر کلاسش نمیاد. یعنی چی شده؟ مریم کفری نفسش را بیرون داد و با صدایی که سعی در کنترل آن داشت گفت: – وای حریر وای آخه من به تو چی بگم دختر، این جا نشستی که چی بشه ها؟ که شازده بعد دو روز از اون در لامصب بیاد تو آخرش که چی؟ آخه اون اصلا تو رو می بینه؟ اصلا نمیفهممت دستان لرزان او را میان انگشتان سردش گرفت و با صدایی که بیشباهت به ناله نبود گفت: – میدونم که دیوونه شدم میدونم که اینا همش حماقته اما خب با این دل بیقرار که هیچی سرش نمیشه چی کار کنم می دونم که اصالً منو نمیبینه ااصلا اون کجا و من کجا اما خوب من به همین نگاههای دورادور هم راضیم.. لینک دانلود به درخواست نویسنده حذف گردید

دانلود رمان حریری به عطر یاس pdf از شـهلا خـودی زاده با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان شـهلا خـودی زاده مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان حریری به عطر یاس
داستان حریر داستانی از فاصله طبقاتی هاست و قضاوت های نادرست و اشتباه
قضاوتـهایی نشات گرفتـه از ظواهر ظواهری دروغین و جذاب که شایـد روزانه در زندگی خیلی ها اتفاق بیفتد
با حریر همره باشیـد .
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان کـاش هنوزم عاشقم بودی
قسمت اول رمان حریری به عطر یاس
زبانش را روی لبهای خشکش کشیـد و نفسش را آرام و بی صدا بیرون داد. در افکـار درهم
و برهمش غرق بود که با نشستن دستی روی شانهاش از جا پریـد و هینی کشیـد .
– باز که این جا نشستی. پاشو که کلاس شروع شـد.
نگـاه غمـگینش را به چهره سرحال و شاداب مریم دوخت و گفت:
– امروز دو روزه که سر کلاسش نمـیاد. یعنی چی شـده؟
مریم کفری نفسش را بیرون داد و با صدایی که سعی در کنترل آن داشت گفت:
– وای حریر وای آخه من به تـو چی بگم دختر، این جا نشستی که چی بشـه ها؟ که
شازده بعد دو روز از اون در لامصب بیاد تـو آخرش که چی؟ آخه اون اصلا تـو رو مـی بینه؟
اصلا نمـیفهممت
دستان لرزان او را مـیان انگشتان سردش گرفت و با صدایی که بیشباهت به ناله نبود گفت:
– مـیـدونم که دیوونه شـدم مـیـدونم که اینا همش حماقتـه اما خب با این دل بیقرار که
هیچی سرش نمـیشـه چی کـار کنم مـی دونم که اصالً منو نمـیبینه ااصلا اون کجا و من
کجا اما خـوب من به همـین نگـاههای دورادور هم راضیم..
لینک دانلود به درخـواست نویسنده حذف گردیـد

لینک دانلود رمان حریری به عطر یاس

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0