دانلود رمان خدمتکار عمارت  از لعیالام 

دانلود رمان خدمتکار عمارت از لعیالام 

ژانر : -

دختری که بخاطر بی پولی و بی کسی مجبور میشه تو عمارتی مشغول بکارشه که صاحب اون عمارت مردیه که…… اول رمان هیچ کاری واس یه دیپلمه نبود خدمتکاری هم ط این شهردرندشت زیاد بود واس منه بدبخت ک نه بابایی داشتم ن مامانی ک دست نوازش به سرم بکشه و منو زیرپروبالش نگهداره توهمین یکی دوروزه هم صاحب خونم منو از اون لونه موشم مینداخت بیرون و من میموندم و اواره این شهر وقتی از فکر دراومدم ک دیدم جلوی دروازه مجللی موندم به ادرس نگاه کردم درست بود بسم اللهی گفتم و زنگ و فشار دادم بعد از چن لحظه نگهبانی باقیافه خشن و صدای زخمتی گف: امرت؟ با من من گفتم .اممم ببخشید مث اینکه خدمتکار میخاستین تماس گرفتم ادرس دادن سری تکون دادو درو بست واااااا این چرادیوانست دروچرابست پس قرار بود درو ببندی چرادیگ سوال پرسیدی تااینکه بعد چن لحظه درباز شد وهمون نگهبان بلند قد و ترسناک دستشو به علامت اینکه برو داخل تکون داد با ترس و لرز سری تکون دادم و داخل شدم…

دانلود رمان خدمتکـار عمارت pdf از لعیالام با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان لعیالام مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اربابی
خلاصه رمان خدمتکـار عمارت
دختری که بخاطر بی پولی و بی کسی مجبور مـیشـه تـو عمارتی مشغول بکـارشـه که صاحب اون عمارت مردیه که……
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان شیرین بی فرهاد
قسمت اول رمان خدمتکـار عمارت
هیچ کـاری واس یه دیپلمه نبود خدمتکـاری هم ط این شـهردرندشت زیاد بود واس
منه بدبخت ک نه بابایی داشتم ن مامانی ک دست نوازش به سرم بکشـه و منو
زیرپروبالش نگـهداره تـوهمـین یکی دوروزه هم صاحب خـونم منو از اون لونه موشم
مـینداخت بیرون و من مـیموندم و اواره این شـهر وقتی از فکر دراومدم ک دیـدم
جلوی دروازه مجللی موندم به ادرس نگـاه کردم درست بود بسم اللهی گفتم و زنگ و
فشار دادم بعد از چن لحظه نگـهبانی باقـیافه خشن و صدای زخمتی گف: امرت؟
با من من گفتم .اممم ببخشیـد مث اینکه خدمتکـار مـیخاستین تماس گرفتم ادرس
دادن سری تکون دادو درو بست
واااااا این چرادیوانست دروچرابست پس قرار بود درو ببندی چرادیگ سوال پرسیـدی
تااینکه بعد چن لحظه درباز شـد وهمون نگـهبان بلند قد و ترسناک دستشو به علامت
اینکه برو داخل تکون داد با ترس و لرز سری تکون دادم و داخل شـدم…

لینک دانلود رمان خدمتکار عمارت

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0