دانلود رمان دختر خوشگل ولی شیطون  از سمانه ملایی نژاد 

دانلود رمان دختر خوشگل ولی شیطون از سمانه ملایی نژاد 

ژانر : - -

دختری خوشکل ولی شیطون ک همین سر به هوایش باعث میشه یه تصادف بکنه و مسیر زندگیشو عوض کنه …. اول رمان خدایا چه غلطی بکنم حاال ای خدا بدبخت شدم . وجدان _حقته دختره ی سرتق خنگ مگه کور بودی ؟ وجدان جان لطفا خفه االن حوصله ندارم هاا۰ وقته فرار کردنه تا اومدم پامو بزارم رو گاز و برم ک وایی خدا این کیه دیگه چه هوری  البته هوری رو ب خانوما میگن ولی من برا اقایونش رو بلد نیستم همین جور ک زل زده بودم بهش و براندازش میکردم پسره_ بیا پایین خانوم مگه با تو نیستم بیا پایین من _خدایا غلط کردم خدایا ندیدم این کیه دیگه …. من پیاده شدم و تو دلم ب وجدان گفتم هی وجدان سوره بخون قران بخون برام وجدان: نه نهال خانوم هنوزود بزار وقتی کشتت اونوقت برات میخونم من _ خفه دیونه نخواستم من_سالم پسره _سالم خانوم شما ک بلد نیستی رانندگی کنی بیجا میکنی میشنی پشت فرمون من_خوووو خوبه حاال نوبرشو اورده با ماشینش … پسره _هی خانوم کوچولو مثل اینک پولت از پارو باال میره با این لگنت ….. پسره_االن ک زنگ زدم پلیس اومد اونوقت میفهمی ک ماشین من نوبرشو اورده یا نه ! من _هرغلطی دلت میخاد بکن پسره خنگول گودزیال زشت پسره _چی غلطی کرد ب من میگی گودزیال خنگول زشت ؟! من:یس مشکلیه ؟! پسره _دختره زبون نفهم زشت بدقیافه زبونتو کوتا کن وگرنه خودم برات کوتاه میکنم ها. من _نه بابا تو هیچ غلطی نمیکنی پرو پسره :باش االن ک زنگیدم پلیس اومد اونوقت میفهمی

دانلود رمان دختر خـوشگل ولی شیطون pdf از سمانه ملایی نژاد با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سمانه ملایی نژاد مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اربابی/طنز

خلاصه رمان دختر خـوشگل ولی شیطون
دختری خـوشکل ولی شیطون ک همـین سر به هوایش باعث مـیشـه
یه تصادف بکنه و مسیر زندگیشو عوض کنه ….
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان عهد شکستـه
قسمت اول رمان دختر خـوشگل ولی شیطون
خدایا چه غلطی بکنم حاال ای خدا بدبخت شـدم .
وجدان _حقتـه دختره ی سرتق خنگ مـگـه کور بودی ؟
وجدان جان لطفا خفه االن حوصله ندارم هاا۰ وقتـه فرار کردنه
تا اومدم پامو بزارم رو گـاز و برم ک وایی خدا این کیه دیگـه چه
هوری  البتـه هوری رو ب خانوما مـیگن ولی من برا اقایونش رو بلد
نیستم همـین جور ک زل زده بودم بهش و براندازش مـیکردم
پسره_ بیا پایین خانوم مـگـه با تـو نیستم بیا پایین
من _خدایا غلط کردم خدایا ندیـدم این کیه دیگـه ….
من پیاده شـدم و تـو دلم ب وجدان گفتم هی وجدان سوره بخـون قران
بخـون برام
وجدان: نه نهال خانوم هنوزود بزار وقتی کشتت اونوقت برات مـیخـونم
من _ خفه دیونه نخـواستم
من_سالم
پسره _سالم خانوم شما ک بلد نیستی رانندگی کنی بیجا مـیکنی مـیشنی
پشت فرمون
من_خـوووو خـوبه حاال نوبرشو اورده با ماشینش …
پسره _هی خانوم کوچولو مثل اینک پولت از پارو باال مـیره با این
لگنت …..
پسره_االن ک زنگ زدم پلیس اومد اونوقت مـیفهمـی ک ماشین من
نوبرشو اورده یا نه !
من _هرغلطی دلت مـیخاد بکن پسره خنگول گودزیال زشت
پسره _چی غلطی کرد ب من مـیگی گودزیال خنگول زشت ؟!
من:یس مشکلیه ؟!
پسره _دختره زبون نفهم زشت بدقـیافه زبونتـو کوتا کن وگرنه خـودم
برات کوتاه مـیکنم ها.
من _نه بابا تـو هیچ غلطی نمـیکنی پرو
پسره :باش االن ک زنگیـدم پلیس اومد اونوقت مـیفهمـی

لینک دانلود رمان دختر خوشگل ولی شیطون

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0