دانلود رمان دختر عشق دردسر  از حوریه عسکری

دانلود رمان دختر عشق دردسر  از حوریه عسکری

ژانر : - -

خلاصه دختر عشق دردسر داستان درباره دختری شیطون هستش که از پسرا متنفره و قصد انتقام داره و این طرز تفکرش بر میگرده به خاطراتش که دلشو شکونده … سرنوشت کاری میکنه که این دختر با چند نفر دیگه برای درس به یک کشور دیگه بره ، و همین باعث میشه که عشق واقعی خودشو پیدا کنه اول رمان دختر عشق دردسر توی پیاده ر و قدم بر میدارم ماه توی آسمو ن میدرخشید به در خونه عمو که میرسم زنگ در رو به صدا در میارم در با صدای تیکی باز میشه وارد حیا ط کوچیک خونه میشم حیاط با یک باغچه و حوض کوچیک آبی رنگ خلاصه میشه به داخل خونه میرم زن عمو رو میبینم که به طرفم میاد لبخن د روی لبش هیچ وق ت پاک نمیشه با صدای بلند میگم _سلام زن عمو به طرفم میاد و بغلم میکنه +سلام عزیزم بیا بریم که برات آب هویج گرفتم لبخندی م ی زنم و همراه ش به آشپزخونه میرم وسایل آشپزخونه به رنگ بفن ش بادمجونی و یاسی هستش روی میز چهار نفره میشینم آشپزخونه پنجره ای ب ا پرده های ضخیم بادمجونی داره کف هم پارکت هستش سال داره اما مهربونی ۴۶_ ۴۵ زن عمو من صورت تقریبا چروکی داره و ححدود ذاتیش همه چیز رو عوض میکنه _عمو هنوز نیومده +نه عزیزم ولی الاناست که بیاد دیگه سرمو به نشونه باشه تکون دادم چند دقیقه بعد زن عمو بایک لیوا ن آب هویج اومد و کنارم نشست آب هویج رو به طرفم هل دا د برداشتم و یک نف س همه شو خوردم صدای در که اومد سرم..  

دانلود رمان دختر عشق دردسر pdf از حوریه عسکری لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان حوریه عسکری مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/کلکلی/هیجانی

خلاصه دختر عشق دردسر
داستان درباره دختری شیطون هستش که از پسرا متنفره و قصد انتقام داره و
این طرز تفکرش بر مـیگرده به خاطراتش که دلشو شکونده … سرنوشت کـاری مـیکنه
که این دختر با چند نفر دیگـه برای درس به یک کشور دیگـه بره ، و همـین باعث مـیشـه
که عشق واقعی خـودشو پیـدا کنه
رمان پیشنهادی:دانلود رمان آنلاین خط و نشان مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان دختر عشق دردسر
تـوی پیاده ر و قدم بر مـیـدارم ماه تـوی آسمو ن مـیـدرخشیـد به در خـونه عمو
که مـیرسم زنگ در رو به صدا در مـیارم در با صدای تیکی باز مـیشـه وارد
حیا ط کوچیک خـونه مـیشم حیاط با یک باغچه و حوض کوچیک آبی رنگ خلاصه مـیشـه
به داخل خـونه مـیرم زن عمو رو مـیبینم که به طرفم مـیاد لبخن د روی لبش هیچ وق ت
پاک نمـیشـه با صدای بلند مـیگم _سلام زن عمو به طرفم مـیاد و بغلم مـیکنه +سلام عزیزم
بیا بریم که برات آب هویج گرفتم لبخندی م ی زنم و همراه ش به آشپزخـونه مـیرم
وسایل آشپزخـونه به رنگ بفن ش بادمجونی و یاسی هستش روی مـیز چهار نفره مـیشینم
آشپزخـونه پنجره ای ب ا پرده های ضخیم بادمجونی داره کف هم پارکت هستش
سال داره اما مهربونی ۴۶_ ۴۵ زن عمو من صورت تقریبا چروکی داره و ححدود ذاتیش
همه چیز رو عوض مـیکنه _عمو هنوز نیومده +نه عزیزم ولی الاناست که بیاد دیگـه
سرمو به نشونه باشـه تکون دادم چند دقـیقه بعد زن عمو بایک لیوا ن آب هویج اومد و کنارم
نشست آب هویج رو به طرفم هل دا د برداشتم و یک نف س همه شو خـوردم صدای
در که اومد سرم..
 

لینک دانلود رمان دختر عشق دردسر  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0