دانلود رمان دختر پسر والیبالی  از Nasi30-o 

دانلود رمان دختر پسر والیبالی از Nasi30-o 

ژانر : -

خسته و کوفته کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم و توی پیاده رو قدم زنان راه میرفتم. اسمم آیدین رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم ۲۶ سالمه و وضع مالی نسبتا خوبی داریم. برای درس هم به خارج از کشور اومدم و همینجا یعنی امریکا موندگار شدم البته گاهی هم به ایران میرم و اونجا به پدر و مادرم سر میزنم. اینجا به کمک پدرم یک شرکت تاسیس کردم تا دستم تو جیب خودم باشه.. رمان پیشهادی: دانلود رمان ققنوس عاشق

دانلود رمان دختر پسر والیبالی pdf از Nasi30-o با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان بهNasi30-o مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان دختر پسر والیبالی
خستـه و کوفتـه کوله ام رو روی شونه ام جابه جا کردم و تـوی پیاده رو قدم زنان راه مـیرفتم.
اسمم آیـدین رادمنش و تازه درسم رو تموم کردم ۲۶ سالمه و وضع مالی نسبتا خـوبی داریم.
برای درس هم به خارج از کشور اومدم و همـینجا یعنی امریکـا موندگـار شـدم البتـه
گـاهی هم به ایران مـیرم و اونجا به پدر و مادرم سر مـیزنم. اینجا به کمک پدرم
یک شرکت تاسیس کردم تا دستم تـو جیب خـودم باشـه..
رمان پیشـهادی:
دانلود رمان ققنوس عاشق
قسمت اول رمان دختر پسر والیبالی
یه شرکت واردات صادرات قطعات
کـامپیوتر .
خیلی به والیبال عالقه دارم و تـوی کـالساش شرکت کردم.
محیط خـوبی داره و خیلی مدرنه؛مربیمون یک اقای
مـیانساله و منو خیلی دوست داره و به خاطر بازی خـوبم منو
ب لول های باالتر بردن و االن تقریبا حرفه ای بازی
مـیکنم. امروز رو خـواستم واسه تنوع پیاده بیام با و همـین فکرا به خـونه رسیـدم.
یک واحد تـو یه برج ۲۰طبقه واحد بزرگ و خـوبیه ولی از سر من
تنها زیادیه و همـیشـه خدا انقدر کثیف و شلوغه که
به زور یه جا برای نشستن پیـدا مـیشـه.
در واحدو باز کردم و کوله ام رو روی مبل پرت کردم و خـودمم روی کـاناپه لم دادم
حوصله عوض کردن لباسام رو نداشتم واسه همـین با همون لباسا خـوابیـدم.
چشمامو رو هم گذاشتم تا کم کم خـوابم
ببره و نفهیـدم چیشـد که خـوابم برد.
با صدای زنگ موبایلم بیـدار شـدم!
– الو سالم آیـدین کجایی پسر؟
سالم پویا جان منم خـوبم مـیـدونم
–خیل خب، خـوبی؟
ب خـوبیت حاال چیکـار داشتی زنگ زدی؟
روتـو برم هیچی لؤناردو جو برش داشت شرط بندی کرد
حاالم باختـه شام ..

لینک دانلود رمان دختر پسر والیبالی

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0