دانلود رمان راز تلخون  از سارا رحیمی تبار

دانلود رمان راز تلخون  از سارا رحیمی تبار

ژانر :

: ازِ تلخون دنباله و اتفاقاتی هست که د جلد یک به آن ها پداخته شده. داستان از آن‌جایی شوع شد که دلیا با فک اینکه نوشین او ا از باند قاچاق بیون آوده تا جایگزین دخت از دست فته اش باشد، واد خانه کیااد می‌شود… دانلود مان اسات عشق جلد اول طی یک سی اتفاقات با شاهخ پس نوشین بخود می‌کند و جقه آشنایی و سانجام ازدواجشان زده می‌شود. د این میان تهدیدهای گاه و بیگاهی که از سمتی فدی ناشناس شاهخ ا نشانه گفته… دانلود مان اسات عشق جلد دوم آن ها آشفته و مضطب می‌سازد. شاهخ د حالی که د تلاش بای پیدا کدن آن فد است، با بهانه گیی ها و حف های مشکوک دلیا مواجه می‌شود. دلیا که از فتاهای مشکوک کیمیا،پستا پد شوهش، به تنگ آمده، تلاش می‌کند تا چهه واقعی او ا به شاهخ نشان دهد…. اما شاهخ نمی پذید و همین موضوع دیوا جدایی میان آن دو می‌کشد.دلیا با تلاش فاوان و با کمک سپه مداکی علیه کیمیا جمع آوی میکند؛ امّا دست د زمانی که همه چیز خوب و مطابق نقشه به نظ می‌سد، کیمیا پا به فا میگذاد و مسبب اتفاقات تلخی می‌شود … لینک مان بزودی…

دانلود رمان راز تلخـون pdf از سارا رحیمـی تبار با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سارا رحیمـی تبار مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
رازِ تلخـون دنباله رو اتفاقاتی هست که در جلد یک به آن ها پرداختـه شـده. داستان از آن‌جایی شروع شـد که دلیار با فکر اینکه نوشین او را از باند قاچاق بیرون آورده تا جایگزین دختر از دست رفتـه اش باشـد، وارد خانه کیاراد مـی‌شود…
دانلود رمان اسارت عشق جلد اول
طی یک سری اتفاقات با شاهرخ پسر نوشین برخـورد مـی‌کند و جرقه آشنایی و سرانجام ازدواجشان زده مـی‌شود. در این مـیان تـهدیـدهای گـاه و بیگـاهی که از سمتی فردی ناشناس شاهرخ را نشانه گرفتـه…
دانلود رمان اسارت عشق جلد دوم
آن ها آشفتـه و مضطرب مـی‌سازد. شاهرخ در حالی که در تلاش برای پیـدا کردن آن فرد است، با بهانه گیری ها و حرف های مشکوک دلیار مواجه مـی‌شود. دلیار که از رفتارهای مشکوک کیمـیا،پرستار پدر شوهرش، به تنگ آمده، تلاش مـی‌کند تا چهره واقعی او را به شاهرخ نشان دهد….
اما شاهرخ نمـی پذیرد و همـین موضوع دیوار جدایی مـیان آن دو مـی‌کشـد.دلیار با تلاش فراوان و با کمک سپهر مدارکی علیه کیمـیا جمع آوری مـیکند؛ امّا درست در زمانی که همه چیز خـوب و مطابق نقشـه به نظر مـی‌رسد، کیمـیا پا به فرار مـیگذارد و مسبب اتفاقات تلخی مـی‌شود …
لینک رمان بزودی…

لینک دانلود رمان ر

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0