دانلود رمان راز پنهان یک شبح (جلد دوم شبحی در تاریکی)  از شکیبا پشتیبان 

دانلود رمان راز پنهان یک شبح (جلد دوم شبحی در تاریکی) از شکیبا پشتیبان 

ژانر : -

از پنهان یک شبه (جلد دوم شبحی د تایکی) عشق تاا و امی یک عشق پایدا است. عشقی فاگست و د این عشق و د میان زندگی، ادلان و مصطفی که فک می‌کدند با دستگیی فهاد عظیمی همه چیز تمام شده! اما با یک خب ناگوا و یک حادثه متوجه می‌شوند که هنوز چیزی تمام نشده، و تازه با گوگان گفتن تاا و اتفاقاتی مهیج و جدید حالا ماجای جدیدی شوع شده… اول مان از پنهان یک شبه بعد از اعدام فهاد جوادیان، ادالن و مصطفی که فک میکدند پونده این گوه دیگ به اتمام سیده، مهمانی بزگی تشکیل دادند و تمامی نظامیها و افاد آشنا ا دعوت دادند. اما، نمیدانستند پشت این پده پنهان چه ازی نهفته است! نمیدانستند که فهاد و خواهش و عمویش طعمهای بیش نبودند. فهاد با عاشق شدنش گوه خود ا به ددس عظیمی انداخت که خوش به حال نیوی انتظامی شد. یک سی معادالتی که هنوز حل نشدهاند. فشته که د حبس به س میبد و بادش فهاد که بعد از ۴ سال اعدام شد. با جعل شناسنامه واد دانشگاه شده بودند. میخواستند از طیق دوستی با تاا به باند پلیسی نفوذ کنند. فهاد ناخواسته عاشق تاا شد و دل او ا هم بد. طولی نکشید تاا عشق اولش ا به فاموشی سپد. نام اصلی آنها فشته و فهاد عظیمی بوده که به جوادیان تغیی داده بودند. و… شبحهایی که تاا ا دو کده بودند به وسیله زنجیی که ب گدن امی بود و آیه ون یکاد ب آن هک شده بود نابود شده بودند. تاا ۴ الی ۵ سال ..

دانلود رمان راز پنهان یک شبح (جلد دوم شبحی در تاریکی) pdf از شکیبا پشتیبان با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان شکیبا پشتیبان مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی
خلاصه رمان راز پنهان یک شبه (جلد دوم شبحی در تاریکی)
عشق تارا و امـیر یک عشق پایـدار است. عشقـی فراگستر و در این عشق
و در مـیان زندگی، اردلان و مصطفی که فکر مـی‌کردند با دستگیری فرهاد
عظیمـی همه چیز تمام شـده! اما با یک خبر ناگوار و یک حادثه متـوجه مـی‌شوند
که هنوز چیزی تمام نشـده، و تازه با گروگـان گرفتن تارا و اتفاقاتی مهیج و جدیـد
حالا ماجرای جدیـدی شروع شـده…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان لالایی قلب شکیبا پشتیبان
قسمت اول رمان راز پنهان یک شبه
بعد از اعدام فرهاد جوادیان، اردالن و مصطفی که فکر مـیکردند
پرونده این گروه دیگر به اتمام رسیـده، مهمانی
بزرگی تشکیل دادند و تمامـی نظامـیها و افراد آشنا را دعوت دادند.
اما، نمـیـدانستند پشت این پرده پنهان چه رازی
نهفتـه است! نمـیـدانستند که فرهاد و خـواهرش و عمویش طعمهای
بیش نبودند. فرهاد با عاشق شـدنش گروه خـود را
به دردسر عظیمـی انداخت که خـوش به حال نیروی انتظامـی شـد.
یک سری معادالتی که هنوز حل نشـدهاند.
فرشتـه که در حبس به سر مـیبرد و برادرش فرهاد که بعد از
۴ سال اعدام شـد. با جعل شناسنامه وارد دانشگـاه شـده
بودند. مـیخـواستند از طریق دوستی با تارا به باند پلیسی نفوذ کنند.
فرهاد ناخـواستـه عاشق تارا شـد و دل او را هم
برد. طولی نکشیـد تارا عشق اولش را به فراموشی سپرد.
نام اصلی آنها فرشتـه و فرهاد عظیمـی بوده که به جوادیان
تغییر داده بودند. و…
شبحهایی که تارا را دور کرده بودند به وسیله زنجیری که
بر گردن امـیر بود و آیه ون یکـاد بر آن هک شـده بود نابود
شـده بودند. تارا ۴ الی ۵ سال ..

لینک دانلود رمان ر

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0