دانلود رمان رعیت زاده  از رانا

دانلود رمان رعیت زاده از رانا

ژانر : -

کسی که بعد از ۸ سال دوری وقتی با کابوسای زندگیش رو به رو میشه چاره ای جز فرار نداره… ولی وقتی به خاطر یه دوست پاشو میذاره تو زندگیه کابوس اصلیش اون یکی میتونه براش یه رویای شیرین شه از نسل رعیت های عادی بود اما با عشق ارباب دل شد ی به بعد ماشین خور نبود خیلیم بزرگ بود از ش ی کم رع یتش زده تا اینو ساخته خودشون تو رفاه زندگ ی می کنن اون مردم بی چاره اون طوری خدایا به ای نام انصاف بده مریم بانو این طوری نبود اون انقدر به رع یتاش بها میداد که بیاو ببین از باغ ایونیشون که گذشتم رسیدم به یه ساختمون فوق العاده واقعا این اربابای روستا چها که نمیکنن خونه اش خونه نبود که قصر بود ب…

دانلود رمان رعیت زاده pdf از رانا
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان رانا مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اربابی

خلاصه رمان رعیت زاده
کسی که بعد از ۸ سال دوری وقتی با کـابوسای زندگیش رو به رو مـیشـه چاره ای جز فرار نداره…
ولی وقتی به خاطر یه دوست پاشو مـیذاره تـو زندگیه کـابوس اصلیش
اون یکی مـیتـونه براش یه رویای شیرین شـه
از نسل رعیت های عادی بود
اما با عشق ارباب دل شـد
رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان رعیت زاده
یه لنگـه پا تـو هوا منتظر بودم تک یه امو از در برداشتم و دوباره رنگ زدم باز همون زن قبلیه آیفونو
برداشت که گفتم خانم چی شـد اربابتـون اجازه داد
خانمه نه خانم صبر کنیـد
با عصبانی ت گفتم خب خانم چقدر دیگـه بای د صبر کنم دارم از سرما یخ مـیزنم من که معطل شما
نیستم نمـیخـوا ییـد بی ام بگین برو چرا اینطوری مـیکن ین ای بابا
یه صدایی از اونور اومد کیه نورا
نورا عه ارباب بیـدار شـدیـد این خانمه همون ی ه که پدرشون
دستمو گرفتم جلوی دهنم و گفتم عه عه عه اربابتـون تا حاال خـواب بود نمـیتـونست یـد بیـدارش کنیـد
واقعا
نورا خانم بفرمایین داخل در با صدای تی کی باز شـد خـونه اش وسطای ش
جنگل بود یعن ی از یه قسمتی به بعد ماشین خـور نبود
خیلیم بزرگ بود از ش ی کم رع یتش زده تا اینو ساختـه خـودشون تـو رفاه زندگ ی مـی کنن اون مردم بی چاره
اون طوری خدایا به ای نام انصاف بده مریم بانو این طوری نبود اون انقدر به رع یتاش بها مـیـداد که
بیاو ببین
از باغ ایونیشون که گذشتم رسیـدم به یه ساختمون فوق العاده واقعا این اربابای روستا چها که
نمـیکنن خـونه اش خـونه نبود که قصر بود ب…

لینک دانلود رمان رعیت زاده

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(