دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا  از تارا ft

دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا از تارا ft

ژانر : - - - -

همیشه بهش فکر میکردم..تنها ارزوم بود..که ای کاش منم پدر داشتم تا . خودمو براش لوس کنم هر وقت دلم پره برم تو اغوششو براش دردو دل کنم .که که روز پدر با ذوق برم بغلشو بگم روزت مبارک بابایی همش حسرت.!! ولی هیچ وقت فکرشم نمیکردم که همچین سرنوشتی پیش روم باشه . هیچ وقت هیچ وقت فکرشم نمیکردم یه روز تو جادهعشق قرار بگیرم.. این رمان سرنوشت دختریه که تو بچگی پدرشو از دست داده و تو اینده میفهمه که پدرش زندست…. اول رمان روی کناره ی جدول راه میرفتمو دستامو بھ کولھ پشتیم گرفتھ بودم …. بھ این فکر میکردم کھ امسالم گذشت.. قرار بود ده روز دیگھ کارنامھ ھا روبدن زیاد واسم فرقی نداشت چون مثلھ ھمیشھ نمره خوبی در انتظارم بود.! تو حال خودم بودم کھ احساس کردم یھ ماشین کنارمھ تا برگشتم…. چند نفر از اون ونھ مشکی پرین پایینو دورم کردن .ھوووویی چتونھ راھمو سد کردید برید کنار ببینم… ھمشون نسبت بھ ھیکل ریزه میزه ی من غول بودن چون کلاس کاراتھ میرفتم ودفاع شخصیمم عالی بود ترسی نداشتم یھ نفر اونارو کنار زدو اومد جلو یھ عینک افتابیھ بزرگ رو چشاش بود ولی قد بلندی داشتو مشخص بود کھ روی ھیکلش خیلی کار کرده پوستھ گندمیھ روشنی داشت ولی چیزی از صورتش متوجھ نشدم چون نگام بھ اسلحھ ی تو دستش بود با صدای ارومو بهش گفت:بشین تو ماشین …..ھااااان چی گفتی ؟؟ چرا بشینم تو ماشین برو کنار ببینم بعدشم خواستم ھلش بدم و از کنارش رد بشم کھ بادستش جلومو گرفت :..کجا خانوم بودی حالا . چی میخای چرا نمیزاری رد بشم..    

دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا pdf از تارا ft با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان تارا ft مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/پلیسی/هیجانی/عاطفی/تخیلی
خلاصه رمان روشا شرورترین دختر دنیا
همـیشـه بهش فکر مـیکردم..تنها ارزوم بود..که ای کـاش منم پدر داشتم تا .
خـودمو براش لوس کنم هر وقت دلم پره برم تـو اغوششو براش دردو دل کنم .که
که روز پدر با ذوق برم بغلشو بگم روزت مبارک بابایی همش حسرت.!! ولی هیچ وقت
فکرشم نمـیکردم که همچین سرنوشتی پیش روم باشـه .
هیچ وقت هیچ وقت فکرشم نمـیکردم یه روز تـو جادهعشق قرار بگیرم..
این رمان سرنوشت دختریه که تـو بچگی پدرشو از دست داده و
تـو اینده مـیفهمه که پدرش زندست….
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان طناز اسیر برزین
قسمت اول رمان روشا شرورترین دختر دنیا
روی کناره ی جدول راه مـیرفتمو دستامو بھ کولھ پشتیم گرفتھ بودم ….
بھ این فکر مـیکردم کھ امسالم گذشت..
قرار بود ده روز دیگھ کـارنامھ ھا روبدن زیاد واسم فرقـی نداشت چون مثلھ ھمـیشھ
نمره خـوبی در انتظارم بود.! تـو حال خـودم بودم کھ احساس کردم یھ ماشین کنارمھ تا
برگشتم….
چند نفر از اون ونھ مشکی پرین پایینو دورم کردن .ھوووویی چتـونھ راھمو سد
کردیـد بریـد کنار ببینم… ھمشون نسبت بھ ھیکل ریزه مـیزه ی من غول بودن چون
کلاس کـاراتھ مـیرفتم ودفاع شخصیمم عالی بود ترسی نداشتم
یھ نفر اونارو کنار زدو اومد جلو یھ عینک افتابیھ بزرگ رو چشاش بود ولی قد بلندی
داشتـو مشخص بود کھ روی ھیکلش خیلی کـار کرده پوستھ گندمـیھ روشنی داشت ولی
چیزی از صورتش متـوجھ نشـدم چون نگـام بھ اسلحھ ی تـو دستش بود با صدای ارومو
بهش گفت:بشین تـو ماشین …..ھااااان چی گفتی ؟؟ چرا بشینم
تـو ماشین برو کنار ببینم بعدشم خـواستم ھلش بدم و از کنارش رد بشم کھ بادستش
جلومو گرفت :..کجا خانوم بودی حالا .
چی مـیخای چرا نمـیزاری رد بشم..
 
 

لینک دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0