دانلود رمان سراب نگاه تو  از سمیرا 1000

دانلود رمان سراب نگاه تو از سمیرا 1000

ژانر :

در مورد یه دختر پر شر و شیطون و البته بسیار باهوش و دانشجوئه که با یکی از استادها اشنا میشه استادی که تازه از فرنگ برگشته … یه اشنایی ناخوشایند و توی یه پروژه با هم شروع به همکاری میکنن اما این همه ی ماجرا نیس اتفاقات زیادی میفته … اما ایا اونها به هم میرسن ؟ اول رمان بخونی باید رو سالاري استاد با درس این گفتم بهت بار ۱۰۰ نزن چونه من با اینقدر میخوري دردي چه به اینجا تو مگه خدا رو تو سارا تونمنمی من میکنه خراب درسو یه وقت هر که میفهموندم بهش باید ولی بود خواهرم که درسته کشیدم هم تو اخمامو بهش من مه بده تو به بخواد اگه نمیده نمره کسی به سالاري استاد نکن بحث من با دیگه سوگل: بکنم براش کاري بشه بازي پارتی من خواهر براي که نیس قرار ولی دانشگام این کارمند من که درسته نکنه اینکارو میگم هسخت چقدر که میدونی خوندي درس دانشگاه این تو هم خودت تو بدي خیلی: گفت و ورچید ها بچه مث لباشو وقتایی ها موقع اون مث هه بود خودم هاي موقع اون مث اداهاش مینداخت خودم یاد منو چکسهی که بشم وحشتناکی ادم همچین قراره نمیدونستم رها و بودم ازاد چیه غصه چیه درد نمیدونستم که چند هر بودم دانشگاه خشک و بداخلاق ولی خوب کارمند من دانشگاه این تو کنه بحث باهام حتی نداره جرات همچین هب میشناختنش شیطونی و سرزندگی به همه که دانشگاه شیطون ساراي که نمیکرد فکرشو هیچکس هیچوقت بشه تبدیل انعطافی بی موجودی  باشه بکن سالاري استاد با صحبتی یه خواهري  که

دانلود رمان سراب نگـاه تـو pdf از سمـیرا ۱۰۰۰ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سمـیرا ۱۰۰۰ مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان سراب نگـاه تـو
سراب نگـاه تـو در مورد یه دختر پر شر و شیطون و البتـه بسیار باهوش و
دانشجوئه که با یکی از استادها اشنا مـیشـه استادی که تازه از فرنگ برگشتـه …
یه اشنایی ناخـوشایند و تـوی یه پروژه با هم شروع به همکـاری مـیکنن
اما این همه ی ماجرا نیس اتفاقات زیادی مـیفتـه … اما ایا اونها به هم مـیرسن ؟
رمان پیشنهادی:دانلود رمان کنیزک زشت من سمـیرا ۱۰۰۰
قسمت اول رمان سراب نگـاه تـو

بخـونی بایـد رو سالاري استاد با درس این گفتم بهت بار ۱۰۰ نزن چونه من با اینقدر
مـیخـوري دردي چه به اینجا تـو مـگـه خدا رو تـو سارا
تـونمنمـی من مـیکنه خراب درسو یه وقت هر که مـیفهموندم بهش
بایـد ولی بود خـواهرم که درستـه کشیـدم هم تـو اخمامو
بهش من مه بده تـو به بخـواد اگـه نمـیـده نمره کسی به سالاري
استاد نکن بحث من با دیگـه سوگل: بکنم براش کـاري
بشـه بازي پارتی من خـواهر براي که نیس قرار ولی
دانشگـام این کـارمند من که درستـه نکنه اینکـارو مـیگم
هسخت چقدر که مـیـدونی خـوندي درس دانشگـاه این تـو هم خـودت تـو
بدي خیلی: گفت و ورچیـد ها بچه مث لباشو
وقتایی ها موقع اون مث هه بود خـودم هاي
موقع اون مث اداهاش مـینداخت خـودم یاد منو
چکسهی که بشم وحشتناکی ادم همچین قراره نمـیـدونستم
رها و بودم ازاد چیه غصه چیه درد نمـیـدونستم که
چند هر بودم دانشگـاه خشک و بداخلاق ولی خـوب
کـارمند من دانشگـاه این تـو کنه بحث باهام حتی نداره جرات
همچین هب مـیشناختنش شیطونی و سرزندگی به همه که
دانشگـاه شیطون ساراي که نمـیکرد فکرشو هیچکس هیچوقت
بشـه تبدیل انعطافی بی موجودی
 باشـه بکن سالاري استاد با صحبتی یه خـواهري  که

لینک دانلود رمان سراب نگاه تو

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0