دانلود رمان سربازی مختلط  از رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله

دانلود رمان سربازی مختلط از رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله

ژانر : - - -

ازی مختلط و رویای ما به حقیقت پیوست، قلبـ ـهای ما به هم پیوست و زندگی آغاز شد به تو رسیدم در اوج آسمان عشق این بود قصه ی من و تو و سرنوشت تو آمدی و دنیا مال من شد همه ی انتظار و دلتنگی ها و غصه ها تمام شد تو آمدی و عشق آمد و پیوند ما در کتاب عشق ثبت شد باور نداشتم مال من شده ای لحظه ای به خودم آمدم و دیدم همه زندگی ام شده ای عشق معجزه نیست  حقیقتیست در قلب ها که پنهان است به پاکی عشق، به لطافت با تو بودن و ما با هم آمده ایم که به همه ثابت کنیم معنای عشق واقعی را اول رمان ازی مختلط ناصري- بچھ ھا ساكت این سوال رو یادداشت كنید( اگر احتمال تولد دختري با گروه خوني A ٤.١ باشد والدین او نمیتوانند …… باشد) ھركس این سوال رو درست جواب بده تو امتحانات اخر سال یھ نمره بھش میدم ھمھ بچھ ھا سریع یادداشت كردند ولي من اصلا حال و حوصلھ این مسخره بازیارو نداشتم ھمیشھ اشكان بھم میگفت تو واسھ چي میاي مدرسھ؟منم فقط بھش میخندیدم واقعا جواب سوالشو نمیدونستم . اشكان- یارو كجا سیر میكني؟ -مفتشي فضول خان؟ اشكان- حال و حوصلھ نداري؟ اشكان- نھ بیا بعد از كلاس بزنیم بیروننھ مگھ تو داري؟ اشكان- تو بھ اونجاش كاري نداشتھ باشكجا بریم؟ ایمان سرشو اورد جلو میونھ من و اشك ایمان- چي میگید شما دوتا امازوني؟ یمان با مرموزي چشاشو ریز كردمیخواستیم بفھمیم فضولمون كیھ كھ بھ لطف خدا فھمیدیم ایمان- من كھ میدونم داشتین ..

دانلود رمان سربازی مختلط pdf از رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان رکسانا ، کوثر ، الهام زلزله مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی/طنز/کلکلی
خلاصه رمان سربازی مختلط
و رویای ما به حقـیقت پیوست، قلبـ ـهای ما به هم پیوست و زندگی آغاز شـد
به تـو رسیـدم در اوج آسمان عشق این بود قصه ی من و تـو و سرنوشت تـو آمدی و
دنیا مال من شـد همه ی انتظار و دلتنگی ها و غصه ها تمام شـد تـو آمدی و
عشق آمد و پیوند ما در کتاب عشق ثبت شـد باور نداشتم مال من شـده ای
لحظه ای به خـودم آمدم و دیـدم همه زندگی ام شـده ای عشق معجزه نیست
 حقـیقتیست در قلب ها که پنهان است به پاکی عشق، به لطافت با تـو بودن و
ما با هم آمده ایم که به همه ثابت کنیم معنای عشق واقعی را
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان پس کوچه های سکوت
قسمت اول رمان سربازی مختلط
ناصري- بچھ ھا ساكت این سوال رو یادداشت كنیـد( اگر احتمال تـولد دختري با گروه
خـوني A
٤.١ باشـد والدین او نمـیتـوانند …… باشـد) ھركس این سوال رو درست جواب بده تـو
امتحانات اخر سال یھ نمره بھش مـیـدم
ھمھ بچھ ھا سریع یادداشت كردند ولي من اصلا حال و حوصلھ این مسخره بازیارو
نداشتم ھمـیشھ اشكان بھم مـیگفت تـو واسھ چي مـیاي مدرسھ؟منم فقط بھش مـیخندیـدم
واقعا جواب سوالشو نمـیـدونستم .
اشكان- یارو كجا سیر مـیكني؟
-مفتشي فضول خان؟
اشكان- حال و حوصلھ نداري؟
اشكان- نھ بیا بعد از كلاس بزنیم بیروننھ مـگھ تـو داري؟
اشكان- تـو بھ اونجاش كاري نداشتھ باشكجا بریم؟
ایمان سرشو اورد جلو مـیونھ من و اشك
ایمان- چي مـیگیـد شما دوتا امازوني؟
یمان با مرموزي چشاشو ریز كردمـیخـواستیم بفھمـیم فضولمون كیھ كھ بھ لطف خدا فھمـیـدیم
ایمان- من كھ مـیـدونم داشتین ..

لینک دانلود رمان سرب