دانلود رمان غربت تنهایی  از مهسا فرخیان

دانلود رمان غربت تنهایی  از مهسا فرخیان

ژانر :

ثنا دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ شده است ؛خانواده ای که یک وعده نمازشان قضا نمی شود اما طبق یک قانون نانوشته ثنا در میان اعضای خانواده طرد شده ؛این قانون در نهایت به دست کسی میشکند که یک روز فکرش را هم نمیکرد رمان پیشنهادی:دانلود رمان تیوا مهسا فرخیان دانلود رمان حریر و آتش مسیحه زادخو هرچه بیشتر به ساعت سیاه رنگی که دور مچ سفید و ظریفش را قاب گرفته بود ،نگاه میکرد ثانیه ها خسته تر حرکت میکردند؛ از ان روز هایی بود که حوصله ی هیچکس و هیچ چیز را نداشت و زمان هم سر لج برداشته بود. از نگاه کردن به خانم تقی پور دبیر درس فیزیک حالش بهم میخورد. هیچ وقت عالقه ای به درس نداشت اما کی به عالیق او توجه میکرد؟همیشه طبق خواسته ی دیگران باید پیش میرفت و زندگی میکرد، حتی برای انتخاب رشته ی تحصیلی اش هم حرف حسین برادرش با ارزش تر از خواسته ی او بود، بیزار بود از فیزیک و زیست و شیمی و حاال سال یازدهم رشته ی تجربی را در دبیرستان میگذراند. بماند که از نمره های ثبت شده در کارنامه هایش هم بی عالقگی مشهود بود .او عاشق کار های هنری بود، عاشق موسیقی و رقص رنگ ها روی تابلو ها، عاشق صدای چرخ خیاطی و پختن انواع دسر ها و غذا ها، البته به جز غذا های ایرانی ؛دوست داشت در مدرسه ی فنی حرفه ای تحصیل کند تا بتواند هنر محبوس شده اش را شکوفا کند و به رخ عالمیان بکشد اما حاال در کالس فیزیک نشسته و مدام قانون های نیوتون را باال و پایین میکند و به ضریب …

دانلود رمان غربت تنهایی pdf از مهسا فرخیان با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مهسا فرخیان مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان غربت تنهایی
 ثنا دختری که در یک خانواده مذهبی بزرگ
شـده است ؛خانواده ای که یک وعده نمازشان قضا
نمـی شود اما طبق یک قانون نانوشتـه ثنا در مـیان
اعضای خانواده طرد شـده ؛این قانون در نهایت به
دست کسی مـیشکند که یک روز فکرش را هم نمـیکرد
رمان پیشنهادی:دانلود رمان تیوا مهسا فرخیان
دانلود رمان حریر و آتش مسیحه زادخـو
هرچه بیشتر به ساعت سیاه رنگی که دور مچ سفیـد
و ظریفش را قاب گرفتـه بود ،نگـاه مـیکرد ثانیه ها
خستـه تر حرکت مـیکردند؛ از ان روز هایی بود که
حوصله ی هیچکس و هیچ چیز را نداشت و زمان هم
سر لج برداشتـه بود. از نگـاه کردن به خانم تقـی پور
دبیر درس فیزیک حالش بهم مـیخـورد. هیچ وقت
عالقه ای به درس نداشت اما کی به عالیق او تـوجه
مـیکرد؟همـیشـه طبق خـواستـه ی دیگران بایـد پیش
مـیرفت و زندگی مـیکرد، حتی برای انتخاب رشتـه ی
تحصیلی اش هم حرف حسین برادرش با ارزش تر از
خـواستـه ی او بود، بیزار بود از فیزیک و زیست و
شیمـی و حاال سال یازدهم رشتـه ی تجربی را در
دبیرستان مـیگذراند. بماند که از نمره های ثبت شـده
در کـارنامه هایش هم بی عالقگی مشـهود بود .او عاشق
کـار های هنری بود، عاشق موسیقـی و رقص رنگ ها
روی تابلو ها، عاشق صدای چرخ خیاطی و پختن انواع
دسر ها و غذا ها، البتـه به جز غذا های ایرانی ؛دوست
داشت در مدرسه ی فنی حرفه ای تحصیل کند تا
بتـواند هنر محبوس شـده اش را شکوفا کند و به رخ
عالمـیان بکشـد اما حاال در کـالس فیزیک نشستـه و
مدام قانون های نیوتـون را باال و پایین مـیکند و به
ضریب …

لینک دانلود رمان غربت تنهایی  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(