دانلود رمان قاتل سریالی  از lovender 

دانلود رمان قاتل سریالی  از lovender 

ژانر : -

قاتل سریالی ماقاتلیم قاتل احساس و قاتل قلبهای شکسته و تنها ما قاتلیم قاتل روح و روان قاتل مهربانی های بی منت ما قاتلیم و شاید خودمان را هم بکشیم ما قاتل انسانهای بی گناهیم و قاتل عشقهای خدایی و مادر نفرت ها ما شاید نتوانیم همیشه زنده بمانیم اما بهتر است طوری زندگی کنیم که هر کس یادمان افتاد اشکی بریزد یا حداقل بگوید خدایش بیامرزد ! قتل همیشه به خون ریختن نیست داستان ما داستان قاتلیه که با احساسش میکشه شاید بعدا پشیمون بشه اما الآن دلش میخواد بکشه و داستان دو پلیس مهربون مثل همه ی پلیسهای دنیا همون پلیسهایی که شبا که ما میخوابیم بیدارن و بعد از خدا مراقب ما هست اول رمان قاتل سریالی کارش تمام شده بود دستهایش را بالا آورد و به کف هردو نگاه کرد دریغ از یک قطره خون !مگر نه اینکه قاتل ها دستشان آلوده به خون است پس چرا؟پوزخندی زد دستهایش را فوت محکمی کرد و بعد رژ قرمز جلوی آینه را برداشت طبق عادت معمول: “دیدار به قیامت” به آینه که حالا با جمله اش قرمز شده بود پوزخند زد خط زیبایی هم داشت آفرین به این همه هنر!رژ را از نظر گذراند و بعد داخل جیبش انداخت یک یادگاری بدک نبود جلوی پنجره رفت یک لحظه مکث و نگاهی به قربانی بعدی!خنده ی بلندی سر داد و با یک جهش پرید روی دو دست و دوپا روی زمین افتاد مثل عنکبوت نگاهی به دور و بر کرد و بعد خیلی ریلکس ایستاد دستهایش را تکاند و سوت زنان راه افتاد تلفن عمومی را که دید لبخند شیطانی و مرموزی زد تلفن را با..

دانلود رمان قاتل سریالی pdf از lovender لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان lovender مـیباشـد
موضوع رمان: پلیسی/جنایی

خلاصه رمان قاتل سریالی
ماقاتلیم قاتل احساس و قاتل قلبهای شکستـه و تنها
ما قاتلیم قاتل روح و روان قاتل مهربانی های بی منت ما قاتلیم و شایـد خـودمان را هم بکشیم
ما قاتل انسانهای بی گناهیم و قاتل عشقهای خدایی و مادر نفرت ها
ما شایـد نتـوانیم همـیشـه زنده بمانیم اما بهتر است طوری زندگی کنیم که هر کس
یادمان افتاد اشکی بریزد یا حداقل بگویـد خدایش بیامرزد !
قتل همـیشـه به خـون ریختن نیست داستان ما داستان قاتلیه که با احساسش مـیکشـه
شایـد بعدا پشیمون بشـه اما الآن دلش مـیخـواد بکشـه و داستان دو پلیس مهربون
مثل همه ی پلیسهای دنیا همون پلیسهایی که شبا که ما مـیخـوابیم بیـدارن و بعد از خدا مراقب ما هست
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان قاتل سریالی
کـارش تمام شـده بود دستـهایش را بالا آورد و به کف هردو نگـاه کرد دریغ از یک قطره خـون
!مـگر نه اینکه قاتل ها دستشان آلوده به خـون است پس چرا؟پوزخندی زد
دستـهایش را فوت محکمـی کرد و بعد رژ قرمز جلوی آینه را برداشت طبق عادت معمول:
“دیـدار به قـیامت” به آینه که حالا با جمله اش قرمز شـده بود پوزخند زد خط زیبایی
هم داشت آفرین به این همه هنر!رژ را از نظر گذراند و بعد داخل جیبش انداخت یک
یادگـاری بدک نبود جلوی پنجره رفت یک لحظه مکث و نگـاهی به قربانی بعدی!خنده ی
بلندی سر داد و با یک جهش پریـد روی دو دست و دوپا روی زمـین افتاد مثل
عنکبوت نگـاهی به دور و بر کرد و بعد خیلی ریلکس ایستاد دستـهایش را تکـاند و
سوت زنان راه افتاد تلفن عمومـی را که دیـد لبخند شیطانی و مرموزی زد تلفن را
با..

لینک دانلود رمان قاتل سریالی