دانلود رمان قلبم سهم تو چشمات مال من  از مهسا حسین زاده

دانلود رمان قلبم سهم تو چشمات مال من از مهسا حسین زاده

ژانر :

درمورد دختریه به اسم مهسا که با یه خواننده ازدواج کرده و زندگی خوبی داره اما اون برای این زندگی تاوانی داده و همه چیز رو رها کرده اما در آینده همین اول رمان ﺑﺎ ﻧﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم زد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم ﻏﻠﻄﯽ زدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ زدم و دﺳﺘﻢ رو ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم آروم ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﻧﻮازش ﮐﺮدم آﺧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدم و اﻧﮕﺸﺘﻤﻮ ﮐﺸﯿﺪم رو ﻟﺒﺶ ﻫﻮووم ﭼﻪ ﻧﺮم ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ آروم اﻧﮕﺸﺘﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﯿﺪاري؟ ﻃﺎق ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:آره ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺮم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو اﻣﺎده ﮐﻨﻢ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﺷﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ رو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮد دور ﮐﻤﺮم و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻧﻢ ﺷﺪ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺸﻤﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ:وﻟﺶ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰم ﯾﮑﻢ دﯾﮕﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮن ﮔﻔﺘﻢ:آﺧﻪ ﮔﺸﻨﻤﻪ ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺧﻮدم ﻣﯿﺮم ﺑﺮات اﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم رو ﺗﻮ آﻏﻮﺷﺶ ﺟﺎ دادم ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه ﺳﺮم رو رو ﺳﯿﻨﻪ اش ﺟﺎ دادم و ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎه رو ﻟﺒﺎم ﮐﺎﺷﺖ و آروم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اااااا اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﻢ ﭘﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮرﯾﺶ ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم و اول رﻓﺘﻢ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺑﻌﺪاز ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﮐﺎرم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﻤﻮ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺎب ﺷﻠﻮارك ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻫﺎم رو ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ زدم و اوﻧﺎرو ﺑﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻫﻮووم ﭼﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ي ﮐﺎﻣﻠﯽ دﻟﻢ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ..

دانلود رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من pdf از مهسا حسین زاده مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مهسا حسین زاده مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه

خلاصه رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من
درمورد دختریه به اسم مهسا که با یه خـواننده ازدواج کرده و زندگی خـوبی داره
اما اون برای این زندگی تاوانی داده و همه چیز رو رها کرده
اما در آینده همـین
رمان پیشنهادی:دانلود رمان باوان رویا نیکپور
قسمت اول رمان قلبم سهم تـو چشمات مال من
ﺑﺎ ﻧﻮري ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎم زد از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار ﺷﺪم
ﻏﻠﻄﯽ زدم و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﭼﺮﺧﯿﺪم ﺑﺎ دﯾﺪن ﺻﻮرت ﺳﺎﻣﺎن ﻟﺒﺨﻨﺪ ﻋﻤﯿﻘﯽ زدم و دﺳﺘﻢ رو ﺑﺎﻻ ﺑﺮدم
آروم ﻣﻮﻫﺎﺷﻮ ﻧﻮازش ﮐﺮدم آﺧﯽ ﭼﻪ ﻣﻌﺼﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ﺧﻨﺪه ي ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﮐﺮدم و اﻧﮕﺸﺘﻤﻮ
ﮐﺸﯿﺪم رو ﻟﺒﺶ ﻫﻮووم ﭼﻪ ﻧﺮم ﺑﻮد دوﺑﺎره ﺧﻨﺪﯾﺪم ﮐﻪ آروم اﻧﮕﺸﺘﻢ رو ﺑﻮﺳﯿﺪ ﮔﻔﺘﻢ:ﺑﯿﺪاري؟
ﻃﺎق ﺑﺎز ﺧﻮاﺑﯿﺪ و ﮔﻔﺖ:آره ﻫﻨﻮز ﭼﺸﻤﺎش ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﻔﺘﻢ:ﭘﺲ ﻣﻦ ﻣﯿﺮم ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ رو اﻣﺎده ﮐﻨﻢ
ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﻠﻨﺪﺷﻢ ﮐﻪ دﺳﺘﺶ رو ﺣﻠﻘﻪ ﮐﺮد دور ﮐﻤﺮم و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻠﻨﺪﺷﺪﻧﻢ ﺷﺪ
ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻧﮕﺎش ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﭼﺸﻤﺎش رو ﺑﺎز ﮐﺮدو ﮔﻔﺖ:وﻟﺶ ﮐﻦ ﻋﺰﯾﺰم ﯾﮑﻢ دﯾﮕﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺑﻤﻮن ﮔﻔﺘﻢ:آﺧﻪ ﮔﺸﻨﻤﻪ
ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ :اﻻن ﺧﻮدم ﻣﯿﺮم ﺑﺮات اﻣﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺑﯽ ﺧﯿﺎل ﺧﻮدم رو ﺗﻮ آﻏﻮﺷﺶ ﺟﺎ دادم ﻣﯽ دوﻧﺴﺘﻢ ﻫﺮﭼﯽ ﺑﮕﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪه
ﺳﺮم رو رو ﺳﯿﻨﻪ اش ﺟﺎ دادم و ﭼﺸﻤﺎم رو ﺑﺴﺘﻢ ﯾﻪ ﺑﻮﺳﻪ ﮐﻮﺗﺎه رو ﻟﺒﺎم ﮐﺎﺷﺖ و
آروم ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ اااااا اﯾﻨﮑﻪ رﻓﺖ ﻫﻤﻪ ﺣﺲ و ﺣﺎﻟﻢ ﭘﺮﯾﺪ، اﯾﻦ ﺗﺨﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﺎﻣﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻮرﯾﺶ
ﺣﺎل ﻧﻤﯿﺪه ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم و اول رﻓﺘﻢ دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ و ﺑﻌﺪاز ﺗﻤﻮم ﺷﺪن ﮐﺎرم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎس ﺧﻮاﺑﻤﻮ
ﺑﺎ ﯾﻪ ﺗﺎب ﺷﻠﻮارك ﻋﻮض ﮐﺮدم و ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮﻫﺎم رو ﯾﻪ ﺷﻮﻧﻪ اﻟﮑﯽ زدم و اوﻧﺎرو ﺑﺴﺘﻢ رﻓﺘﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻫﻮووم ﭼﻪ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ي ﮐﺎﻣﻠﯽ دﻟﻢ ﺿﻌﻒ رﻓﺖ ﻫﻨﻮز ﻣﺘﻮﺟﻪ ..

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(