دانلود رمان قمار آرزوها  از آزاده بختیاری 

دانلود رمان قمار آرزوها از آزاده بختیاری 

ژانر :

سرگذشت دختری را که وسیله معامله پدرش می شود واورا، آرزوهایش و عشقش را نادیده می گیرند اون دخترک، دلش می شکندو نجابتش راقمار می کنند پدرش، تن وروح دختر را می فروشد به اهریمن صفتی که خود را از دام بلا برهاند نیستی وتباهی مادر وبرادر آن دخترک بی نوا از دست کارهای بد وتوهین آمیز پدرشان، کافر آبادی بی انتهاست وزجری جگر سوز اول رمان یه خونه گرم وصمی می به خاطر وجود مادر داشتیم من با مادرم وام یر برادرم لحظات خوب ی رو داشتم، پر از عشق ودوست داشتن پدرم، اکثر اوقات خونه نبود ووقتی هم که میومد، حال درستی نداشت اوایل بهترین پدر دن یا بود واز همه چیز برامون فراهم می کرد زندگی رو روال وخوبی داشتی م با عشق واحساس فراوون تا ای نکه به خاطر نقطه ضعف شدید پدرم که رفی ق باز ی بود، زندگ ی ما از این رو به اون رو شد افتاد دردام اعتیاد نا گفته نماند، خودش اول از همه مقصر بود سستی ولغزش عامل اصلی بدبختی اش شد بعدها اعتیاد شدیدتر ی پیدا کرد ویا دی ر میومد یا وقتی هم که میومد، نعشه وخمار بود با اعصاب ی داغون ولحنی تند مادرمو آزار میداد هی چوقت امیر برادرم باز ی کودکانه رو با پدر تجربه نکرد نه پارکی نه سی نمایی، هی چی همیشه براش خوب ی بابا عقده بود امیر ده ساله شده بود ومن پانزده سالم بیشتر نبود عاطفه عمیق ی ب ین ما شکل گرفته بود وجونمون رو برای هم میدادیم زندگی تکرار ی، آدمای تکرار ی دیدن قیافه و..

دانلود رمان قمار آرزوها pdf از آزاده بختیاری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان آزاده بختیاری مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان قمار آرزوها
سرگذشت دختری را که وسیله معامله پدرش مـی شود واورا، آرزوهایش و
عشقش را نادیـده مـی گیرند اون دخترک، دلش مـی شکندو نجابتش راقمار مـی کنند
پدرش، تن وروح دختر را مـی فروشـد به اهریمن صفتی که خـود را از دام بلا برهاند
نیستی وتباهی مادر وبرادر آن دخترک بی نوا از دست کـارهای بد وتـوهین آمـیز
پدرشان، کـافر آبادی بی انتـهاست وزجری جگر سوز
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان حجله در خـون آزاده بختیاری
قسمت اول رمان قمار آرزوها
یه خـونه گرم وصمـی مـی به خاطر وجود مادر داشتیم من
با مادرم وام یر برادرم لحظات خـوب ی رو داشتم،
پر از عشق ودوست داشتن پدرم، اکثر اوقات خـونه نبود
ووقتی هم که مـیومد، حال درستی نداشت
اوایل بهترین پدر دن یا بود واز همه چیز برامون فراهم
مـی کرد زندگی رو روال وخـوبی داشتی م با عشق
واحساس فراوون تا ای نکه به خاطر نقطه ضعف شـدیـد
پدرم که رفی ق باز ی بود، زندگ ی ما از این رو به
اون رو شـد افتاد دردام اعتیاد نا گفتـه نماند، خـودش
اول از همه مقصر بود سستی ولغزش عامل
اصلی بدبختی اش شـد
بعدها اعتیاد شـدیـدتر ی پیـدا کرد ویا دی ر مـیومد یا
وقتی هم که مـیومد، نعشـه وخمار بود با اعصاب ی
داغون ولحنی تند مادرمو آزار مـیـداد هی چوقت
امـیر برادرم باز ی کودکـانه رو با پدر تجربه نکرد نه
پارکی نه سی نمایی، هی چی همـیشـه براش خـوب ی بابا عقده بود
امـیر ده ساله شـده بود ومن پانزده سالم بیشتر نبود
عاطفه عمـیق ی ب ین ما شکل گرفتـه بود وجونمون
رو برای هم مـیـدادیم زندگی تکرار ی، آدمای تکرار ی
دیـدن قـیافه و..

لینک دانلود رمان قمار آرزوها

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0