دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس)  از کلاله قربانی

دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس)  از کلاله قربانی

ژانر : -

محکومه ی شب های پر گناه چیکار می کنی؟! -پیاده میشم عینک دودی شو زد بالای سرش رو موهای بالا داده ش: واسه چی؟! درو بیشتر باز کردم: به خودم مربوطه.. خندید: پس چرا سوار شدی؟! اونم به خودم مربوطه بازم خندید چرخیدم سمتش: چرا جلوی پام نگه داشتی؟! چشمکی زد: به خودم مربوطه حال و حوصله ی خندیدن نداشتم . اخم کردم – خیله خب اخم نکن واسه ثوابش اخمم بیشتر شد: ثواب؟! مثل اینکه خیلی خوش خنده بود چون بازم خندید: آره ثواب .. اول رمان  محکومه ی شب پر گناه دیدم پیاده اى گفتم سوارت کنم خندیدم: بهتره واسه هر کسى از این ثوابا نكنى! ابروشو انداخت باال: خودتو هر کسى ندون براق شدم که با خنده ادامه داد: تو مثل هیچ کس نیستى از کاراش خنده م گرفت روى فرمون آروم ضرب گرفت: من بهت گفتم چرا ثواب کردم حاال تو بگو چرا سوار شدى؟! پوزخندى زدم پاپى از رو پام پرید پایین با همون پوزخند زمزمه کردم: فكر کردم یكى اومده دنبالم ولى سوت کوتاهى زد: آها طرف قالت گذاشته؟! شونه باال انداختم و بى خیال ادامه دادم: ماشین خودته؟! لم داد رو صندلى: نه! مال بنگاهى یه که توش کار مى کنم گاهى که طرف نیست برش مى دارم و مى زنم ددر دخترا فقط به همین نگاه مى کنن -آها! یعنى منظورت اینه که من بخاطر ماشینت سوار شدم؟! پس درست فكر کردى! تعجب کرد: چرا خودتو لو مى دى؟! -دروغ نمى گم تو هم خودتو لو دادی! فكر کردم یكى دیگه اى ولى – اگه یه درصدم شک داشتى نباید..

دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس) pdf از کلاله قربانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان کلاله قربانی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان محکومه ی شب های پر گناه
چیکـار مـی کنی؟! -پیاده مـیشم عینک دودی شو زد بالای سرش رو
موهای بالا داده ش: واسه چی؟! درو بیشتر باز کردم: به خـودم مربوطه.. خندیـد: پس چرا سوار شـدی؟!
اونم به خـودم مربوطه بازم خندیـد چرخیـدم سمتش: چرا جلوی پام نگـه داشتی؟!
چشمکی زد: به خـودم مربوطه حال و حوصله ی خندیـدن نداشتم . اخم کردم
– خیله خب اخم نکن واسه ثوابش اخمم بیشتر شـد: ثواب؟! مثل اینکه
خیلی خـوش خنده بود چون بازم خندیـد: آره ثواب ..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان دیوانه ها نمـی خندند کلاله قربانی
قسمت اول رمان  محکومه ی شب پر گناه
دیـدم پیاده اى گفتم سوارت کنم
خندیـدم: بهتره واسه هر کسى از این ثوابا نكنى!
ابروشو انداخت باال: خـودتـو هر کسى ندون
براق شـدم که با خنده ادامه داد: تـو مثل هیچ کس نیستى
از کـاراش خنده م گرفت
روى فرمون آروم ضرب گرفت: من بهت گفتم چرا ثواب کردم حاال تـو بگو چرا سوار شـدى؟!
پوزخندى زدم پاپى از رو پام پریـد پایین با همون پوزخند زمزمه کردم: فكر کردم یكى اومده
دنبالم ولى
سوت کوتاهى زد: آها طرف قالت گذاشتـه؟!
شونه باال انداختم و بى خیال ادامه دادم: ماشین خـودتـه؟!
لم داد رو صندلى: نه! مال بنگـاهى یه که تـوش کـار مى کنم
گـاهى که طرف نیست برش مى دارم و مى
زنم ددر دخترا فقط به همـین نگـاه مى کنن
-آها! یعنى منظورت اینه که من بخاطر ماشینت سوار شـدم؟!
پس درست فكر کردى! تعجب کرد: چرا
خـودتـو لو مى دى؟!
-دروغ نمى گم تـو هم خـودتـو لو دادی! فكر کردم
یكى دیگـه اى ولى – اگـه یه درصدم شک
داشتى نبایـد..

لینک دانلود رمان محکومه ی شب پر گناه جلد دوم (قدیسه نجس) 

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0