دانلود رمان وباز تنهایی  از argh ava n 

دانلود رمان وباز تنهایی  از argh ava n 

ژانر :

از تنهایی قصه ی ما قصه ی یه دختره با تنهایی هاش و یه آدم از یه جایی که فکرشو نمی کنه میاد تا تنهاییهاش رو پر کنه یه آدم که خیلی چیزا رو تغییر می ده. و باز تنهایی؟ ادامه ی زندگی ترمه ی داستان “او یا دخترش؟” با تغییرات ناباورانه ی اطرافیا بر اثر یه حادثه … اول رمان از تنهایی تنتونس کورش هستی کودك مهد جشن روز خلاصه خرداد اوایل هم شاید اردیبهشت اواخر بهاري گرم نسبتاً روز ی همون خاطر به کورش یا من یا موندیم می یکیمون باید و داشتیم مهمون شرکت تو باز برسونه زبان چند ایدب دیدنش ساکت لحظه یه واسه گفت شد می حالا بود بهتر خیلی حالش ماشین سمت رفتیم هم با و گرفتم زنگ صداي هک کردن صحبت واسم بند یک کرد شروع و نشست عقب صندلی رو ماشین تو باشی داشته صبر ساعتی بود کورش ي شماره شد بلند گوشیم :گفت شیطنت با. کنه نمی صحبت اینجوري باشه پیشش کسی وقتی دونستم می خانم خدمتیم در… آره لوسی خیلی :خندید چطوره؟ هستی خه بهش؟ دي می رو گوشی :هستی سمت گرفتم رو گوشی باهاش قهرم !چرا؟ ؟ اِ جشنم نیومد مامانی داشت جلسه بابا قهرم :گفتم کورش به شنیدي؟ بخرم خانمم اون ناز باید حالا بودي کم تو پدرسوخته !طفلک؟ منه نازت اون با آوردي در منو پدر طفلک توي شد؟ تموم جلسه نمیاي؟ ناهار ریم می داریم آره بزرگتو؟ خطاي این بیاري در دخترت دل از خواي می جوري چه حالا… ام خسته خونه برم دیگه نه  واسش؟ بگیرم چی . دیگه بذارم خودم دست رو باید توی دست

دانلود رمان وباز تنهایی pdf از argh ava n با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان argh ava n  مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان وباز تنهایی
قصه ی ما قصه ی یه دختره با تنهایی هاش و یه آدم از یه جایی که فکرشو نمـی کنه
مـیاد تا تنهاییهاش رو پر کنه یه آدم که خیلی چیزا رو تغییر مـی ده.
و باز تنهایی؟ ادامه ی زندگی ترمه ی داستان “او یا دخترش؟” با تغییرات ناباورانه ی اطرافیا بر اثر یه حادثه …
رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در قدیم مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان وباز تنهایی
تنتـونس کورش هستی کودك مهد جشن روز خلاصه خرداد
اوایل هم شایـد اردیبهشت اواخر بهاري گرم نسبتاً روز ی
همون خاطر به کورش یا من یا موندیم
مـی یکیمون بایـد و داشتیم مهمون شرکت تـو باز برسونه زبان
چند ایـدب دیـدنش ساکت لحظه یه واسه گفت شـد مـی حالا بود
بهتر خیلی حالش ماشین سمت رفتیم هم با و گرفتم
زنگ صداي هک کردن صحبت واسم بند یک کرد شروع و
نشست عقب صندلی رو ماشین تـو باشی داشتـه صبر ساعتی
بود کورش ي شماره شـد بلند گوشیم
:گفت شیطنت با. کنه نمـی صحبت اینجوري باشـه پیشش کسی وقتی دونستم مـی
خانم خدمتیم در… آره
لوسی خیلی
:خندیـد چطوره؟ هستی
خـوبه
بهش؟ دي مـی رو گوشی
:هستی سمت گرفتم رو گوشی
باهاش قهرم
!چرا؟ ؟ اِ
جشنم نیومد
مامانی داشت جلسه بابا
قهرم
:گفتم کورش به
شنیـدي؟
بخرم خانمم اون ناز بایـد حالا بودي کم تـو پدرسوختـه
!طفلک؟ منه
نازت اون با آوردي در منو پدر طفلک تـوي
شـد؟ تموم جلسه
نمـیاي؟ ناهار ریم مـی داریم آره
بزرگتـو؟ خطاي این بیاري در دخترت دل از خـواي
مـی جوري چه حالا… ام خستـه خـونه برم دیگـه نه
 واسش؟ بگیرم چی . دیگـه بذارم خـودم دست رو بایـد تـوی دست

لینک دانلود رمان وب

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(