دانلود رمان گودال عشق  از آیناز قربانی

دانلود رمان گودال عشق از آیناز قربانی

ژانر : - - -

نورا دختری تنها و بی نهایت ساده و مهربونه که بخاطره همین صاف و ساده بودنش اسیر میشه.. خوانوادشو از دست داده و با تنها عضو خوانوادش يعني داداشش پيشه تنها خالش زندگي ميكنه و اسیر ادمایی که هیچ بویی از انسانیت نبردن و با تهدید و زور اونو مجبور به کاری میکنن که هیچکس تا حالا از پسش برنیومده.. اونو محبور ميكنن به پسری نزديك بشه که شرایط زندگی ازش یه گرگ بی رحم و درنده ساخته.. پسری که سرد وخشن و هوسبازه و هیچ دختری نتونسته رامش کنه.. نورا مجبوره به كاميار نزدیک بشه و کارهایی که گفتن انجام بده چون جون خودش و تنها داداشش دست اونا اسیره.. اول رمان با ایستادن ماشین فهمیدم که به اون مکان نامعلوم رسیدیم دستمال رو چشام مانع از دیدم میشد یه دفعه یه دست بزرگ بازومو کشید و از ماشین پیادم کرد از ترس داشتم سکته میکردم و هیچ رقمه نمیتونستم لرزش بدنمو کنترل کنم یه دفعه طرف از حرکت ایستاد و چشامو باز کرد تا چند لحظه چشام همه جارو تار میدیدم و هعي پلك میزد موقتي تا حدودي چشام به حالت عادی برگشت تازه تونستم اطرافمو ببینم یه اتاق تاریك و متوسط که هیچي توش نبود جز یه صندلي چوبي با یه میز فلزي متوسط یكي از محافظا دستمو کشید و محکم رو صندلي پرتم کرد از شدت درد دندون هامو رو هم سابیدم و چشامو محکم رو هم فشار دادم عوضیا کمرم رو خورد کردن با صداي قیژي که اومد سرمو بالا گرفتم و به قیافه نحسش نگاه کردم بلاخره تشریف أورد

دانلود رمان گودال عشق pdf از آیناز قربانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان آیناز قربانی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/معمایی/پلیسی/همخـونه ای

خلاصه رمان گودال عشق
نورا دختری تنها و بی نهایت ساده و مهربونه که بخاطره
همـین صاف و ساده بودنش اسیر مـیشـه..
خـوانوادشو از دست داده و با تنها عضو خـوانوادش يعني
داداشش پيشـه تنها خالش زندگي ميكنه و اسیر ادمایی
که هیچ بویی از انسانیت نبردن و با تـهدیـد و زور اونو
مجبور به کـاری مـیکنن که هیچکس تا حالا از پسش برنیومده..
اونو محبور ميكنن به پسری نزديك بشـه که شرایط
زندگی ازش یه گرگ بی رحم و درنده ساختـه..
پسری که سرد وخشن و هوسبازه و هیچ دختری نتـونستـه رامش کنه..
نورا مجبوره به كاميار نزدیک بشـه و کـارهایی که
گفتن انجام بده چون جون خـودش و تنها داداشش دست اونا اسیره..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان سرطان قلب
دانلود رمان خدمتکـار هات من
قسمت اول رمان گودال عشق
با ایستادن ماشین فهمـیـدم که به اون مکـان نامعلوم رسیـدیم
دستمال رو چشام مانع از دیـدم مـیشـد
یه دفعه یه دست بزرگ بازومو کشیـد و از ماشین پیادم کرد
از ترس داشتم سکتـه مـیکردم و هیچ رقمه نمـیتـونستم لرزش بدنمو
کنترل کنم
یه دفعه طرف از حرکت ایستاد و چشامو باز کرد
تا چند لحظه چشام همه جارو تار مـیـدیـدم و هعي پلك مـیزد
موقتي تا حدودي چشام به حالت عادی برگشت تازه تـونستم
اطرافمو ببینم
یه اتاق تاریك و متـوسط که هیچي تـوش نبود جز یه صندلي
چوبي با یه مـیز فلزي متـوسط
یكي از محافظا دستمو کشیـد و محکم رو صندلي پرتم کرد
از شـدت درد دندون هامو رو هم سابیـدم و چشامو محکم رو هم
فشار دادم عوضیا کمرم رو خـورد کردن
با صداي قـیژي که اومد سرمو بالا گرفتم و به قـیافه نحسش نگـاه
کردم
بلاخره تشریف أورد

لینک دانلود رمان گودال عشق

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0