رمان درباره ی دختری به اسم هانا است که با اینکه دختره، ولی شیطنت هایی می کنه. یه شب تشنه از اتاقش بیرون میاد که با حضور مردی که نمی شناستش، نیازهای زنونشو بیدار می کنه و تا مرز جنون می برتش. از قضا اون مرد از فردای اون روز مهمون خونش میشه و راننده شخصی هانا و هر روز با سوپرایز های از جانب اون همراه می کنه …

  • کیفیت PDF
  • تعداد صفحه 687

دانلود رمان شوفر pdf لینک مستقیم

دانلود رمان بسیار جذاب با لینک دانلود مستقیم در بیست رمان

رمان درباره ی دختری به اسم هانا است که با اینکه دختره، ولی شیطنت هایی می کنه. یه شب تشنه از اتاقش بیرون میاد که با حضور مردی که نمی شناستش، نیازهای زنونشو بیدار می کنه و تا مرز جنون می برتش. از قضا اون مرد از فردای اون روز مهمون خونش میشه و راننده شخصی هانا و هر روز با سوپرایز های از جانب اون همراه می کنه …

گوشه ای از رمان شوفر :

همونطور که چشمامو می مالیدم، از اتاق بیرون اومدم. راهرو تاریک بود و جایی رو نمی دیدم. خیلی تشنه ام بود و می تونستم تو تاریکی هم مسیر آشپزخونه رو پیدا کنم. داشتم از جلوی در یکی از اتاقا می گذشتم که درش باز شد و دستی منو به داخل کشید. خواستم جیغ بزنم که دستشو گذاشت جلوی دهنم :

-هیس !خواستم عقب برم که دیدم کمرم به دیوار خورد. با چشمای وق زده نگاهش کردم که انگشت دست آزادشو رو چونه ام کشید:

-دستمو بر می دارم ولی جیغ نزن!

همین که دستشو برداشت وحشت زده گفتم:

-تو کی هستی؟

انگشت سبابه اش رو روی لبم کشید و با لحن اغواگرانه ای گفت:

-یه عاشق!

آب دهنمو قورت دادم و سیب گلوم لرزید. چشای دریده و روشنش تو تاریکی برق میزد، تنها نقطه نور! همونطور غرق چشماش بودم که یهو اون نور هم ناپدید شد و من حس گرمی و حرکتی رو لبم کردم.ل دستمو رو سینه اش گذاشتم که هولش بدم عقب ولی اون لبمو بیشتر تو دهنش کشید و صدامو خفه کرد.

وزنشو بیشتر روم ریخت و فرو رفتم تو دیوار. نمی تونستم اون هیکل گنده رو تحمل کنم. دستش لباس خواب کوتاهمو بالا زد و از تو لباس زیرم فرو رفت داخل. یه طرفه باسنمو گرفت و محکم فشار داد. طوری که مطمئن بودم اثر انگشتاش روش می مونه. برجستگی بین پام حس کردم و ترس ورم داشت. شروع به ورجه ورجه کردم که با پاهاش پاهامو قفل کرد و دستامو با دستای مردونه اش گرفت.

خرید رمان شوفر

قیمت پونزده هزارتومان

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0