عاشور، دل به خواهر زاده همسر پدربزرگش (آرام دخت) داده است، حسی میانشان ریشه داشت که با قد کشیدن جفتشان، درخت خواستنشان هم تناور شده بود حالا عاشور برای خواستکاری اقدام کرده بوده که در مراسم پدرِ آرام دخت مخالفت خود را اعلام میکند این در حالیست که هیچکدام نمیدانند علت این کینه و نه گفتن چیست ..

  • کیفیت PDF
  • تعداد صفحه 1123

دانلود رمان پاییز ولگرد اثر اعظم کلانتری بصورت Pdf

گوشه ای از رمان پاییز ولگرد :

سکوتی که جمع را به اضطراب انداخته بود، توسط اتابک شکسته شد … راضی به این وصلت نیستم، ختم کلام … کار از هین کشیدن و سیلی کوبیدن به گونه و شرمندگی چشم مقابل چشم گذشت … شمسیه لب گزید … مهرآفاق سرخ شد از عناد و دشمنی این مرد عاشور نفسی سنگین گرفت و لب روی هم فشرد …

همه زل زده بودند به دهان مردی که از همان ابتدا، بد اخم و عنق، صدر مجلس نشسته بود و کلامی حرف نمیزد مگر به اجبار و قلبی ناراضی این روی اتابک برای همهشان شناس بود …

حاج ابراهیم دانه های درشت تسبیح عقیق اش را همچنان با سرانگشت بازی میدهد … نگاهی مختصر و مفید سمت نوهاش که پیشانی اش به عرق نشسته و سر پایین انداخته، می اندازد و لحظه ای سکوت میکند … احتمال نه شنیدن را میداد و باز پشت نوه اش در آمده بود …

پهلوان که خود بانی این مجلس و خواستار وصل این دو خانواده بود، به نرمی و با مصلحت اندیشی، رو به اتابک لب از هم باز میکند: اگر حرف نوک زبونت قرار بود روی نه بچرخه، چرا مردم رو سبک کردی و خواستن شون رو اجابت؟ …

پهلوون، غرض بی حرمتی نیست … یک کلام موندن پای حرفیه که همه شنفتن و جدی نگرفتن … راضی به این وصلت از همون صحبت و زمزمه ی اولیه نبودم و نیستم ولی مهمون از در خونه م رد نمی کنم …

 

چکیده ای از رمان پاییز ولگرد :

عاشور، دل به خواهر زاده همسر پدربزرگش (آرام دخت) داده است، حسی میانشان ریشه داشت که با قد کشیدن جفتشان، درخت خواستنشان هم تناور شده بود حالا عاشور برای خواستکاری اقدام کرده بوده که در مراسم پدرِ آرام دخت مخالفت خود را اعلام میکند این در حالیست که هیچکدام نمیدانند علت این کینه و نه گفتن چیست ..

دانلود رمان جدید پاییز ولگرد اثر اعظم کلانتری

  • باکس دانلود
  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(