ژانر‌ها: ارباب روستایی

دانلود رمان معشوقه جذاب ارباب  از ناشناس 

معشوقه جذاب ارباب آخرین پوکش را به سیگارش زد و ته مانده اش را زیر کفش های براق و واکس خورده اش له کرد به قول خودش یک نخ سیگار بعد از مست کردن عجیب می‌چسبید ! پوزخندی گوشه لبش نشاند و بی توجه به جمعی که برای مراسم یکیی از دخترعموهایش آمده بودند، بی صدا از جمع فاصله گرفت عاقبت همه شان همین بود ازدواج تنها با خودی ! چون خون آن ها، نژاد آن ها، قدرت آن ها برتر از دیگران بود چون باید برای حفظ قلمروشان تنها خودیها را راه می دادند اما او او تابوشکنی کرده و دل به دخترک ریز جثه ی رعیتی سپرده بود!”ماهگـــل”! به راستی که چهره اش هم مثل صورتش ماه بود! رمان پیشنهادی: دانلود رمان برگریزان دانلود رمان توتیای چشمم دانلود رمان بد یمن