ژانر‌ها: اکلکلی

دانلود رمان فریال  از میو میو مستقیم

دختری به نام .که از هر لحاظ سفت و سخته.معنای عشق و نمیداد ولی با تصمیم پدرش مجبورمیشه که پایان خوش اول رمان با بی قیدی شونه ای بالا انداختم و با چشمایی بی تفاوت که همیشه آدم و آتیش می زد به فرزام نگاه کردم و گفتم :دلیلم برای ازدواج همینه فرزام اخمی که بین ابروهاش چین انداخته بود و بالا انداخت و در سکوت به سمت پنجره ی مطب رفت برام احساس فرزام و یا هرپسر دیگه ای مم نبود این خود من هستم که برای خودم ارزش دارم .غرورم و بیشتر بهش اهمیت میدم تا احساس و عاطفه ی یه پسر و همین باعث شده تا این مرحله از زندیگم اوج بگیرم و حتی از هم سن های خودم جلو بزنم درواقع خیلی جلوتر با نگاه خیره ی فرزام به خودم امدم و نگاهم و از چشمای غمگین فرزام گرفتم و به خودکار توی دستم که می چرخوندمش انداختم . فرزام دست های خودشو داخل جیب شلوارش گذاشت و با اخم ظریفی گفت:تا چه مدت ؟تا کی باید اینجوری زندگی کنیم؟ به صورتش که کمی سرخ شده بود نگاه کردم -نمیدونم .تا زمانی که آمادگی زندگیمشترک و داشته باشم می دونستم کنار امدن این موضوع برای اقایان خیلی سخته ولی من چاره ای جز این ندارم نمیتونم چیزی و قبول کنم که با قلبم رضایت کامل و به اون کار ندارم فرزام با خشم چنگی به موهاش زد و سریع از مطب خارج شد این سکوت و این خشم نشون دهنده ی این موضوع است سرم و با دستام گرفتم و یاد حرف های دیشب بابا افتادم با دلسوزی بهم نگاه میکرد..