ژانر‌ها: بر اساس واقعیت

دانلود رمان سیانور  از یسنا و الهه

سیانور دخترایے  ڪہ بہ ناحق بهشون تجاوز شد یڪے براے نفرتہ پدرش و دیگرے غیرت دروغین دوست پسرش الهه بخاطره نفرته پدرش تن داد بہ این خفت و با بیرحمے و زور پا بہ دنیایے گذاشت ڪہ براش زود بود و حتے شاید درڪ درستے از اون نداشت باردار شد اما کودکانش رو ازش گرفتند عاشق شد اما فرداے ازدواجش معشوقش را ب خاک سپرد….. و اما شادے دخترے ڪہ نشاط اور بود براے همہ ناخواسته تن داد بہ رابطه اے از سرِ مستے رابطه اے با یک نامرد عاشق شد اما امان از روزگار کہ بازے میکند با دخترے۱۷سالہ مردش فهمی د فرشته اش زن شده و بہ او ننگہ خرابے زد.. اول رمان سیانور دخترک با چشمان اشکی نگاهش کرد…چقدر بی رحم بود این مرد… نگاهش چرخید سمت زنی که هق هقش سکوت اتاق سرد زیر زمین را شکسته بود…چطور میتوانست این صحنه هارا ببیند و حرکتی نکند باز هم نگاهش چرخید…چرخید…چرخید تا از بر شد تمام سوراخ ها و رطوبت دیوارهارا. چرا شکنجه های شب و روزش تمام نمیشد خسته بود از کتک هایی که از دست مردی میخورد،که اولین تکیه گاه هر دختری بود. به دستای بسته ای که بر روی دسته صندلی بود نگاه کرد…درد میکرد مچ دستهایش اما باز هم سکوت کرد و ریشه نفرتش بزرگتر و بزرگتر شد. چقدره دیگر مانده بود تا زمان شکنجه اش تمام شود یک ساعت دوساعت نمیدانست فقط دلش بی تاب دستای گرم و پر محبت پسری بود که برادری کرده بود در تمام مدتی که کنارش بود و نبود. هر روز کارش همین بود…اشک ریختن جلو …