ژانر‌ها: خون بس

دانلود رمان کژال خان  از hadis_s

کژال خان کژال دختری خان زاده و اصیل که در یک لج و لجبازی خان یکی از روستاها رو به قتل میرسونه و حالا باید تاوان کارش را پس بده… اول رمان کژال خان سردی اهنش سنگینی می کرد نگاهی به دستم انداختم و به نگاهی به اطرافم انقدر شک زده بودم که نمیدونستم چرا اینجام ولی بودم به اطراف نگاه کردم و میله ها و ادمای پشتش که با پوزخند بهم خیره شده بودن هوی زنیکه تازه واردی؟بهت نمیاد اهل اینورا باشی صدای قهقه بقیه زنا و صدای سخت نگهبان اروم باشین چه قدرم که حساب بردن بابا به سر وضعش نمیاد اینکاره باشه پوستش افتاب مهتاب ندیده هست صدای خنده ی زنای زندانی خنجری بود به قلبم زن نگهبان در سلولی رو باز کرد و هولم دادحتما یکی یه دونه باباش بوده داخل اینجا باید باشی و بعد رو به زنی کرد و گفت: اکرم یه تخت بهش بده هواشم داشته باش سفارشیه دست بند رو باز کرد و دستم از اون سردی انزجار کننده ازاد شد سفارشی کی؟من بدبخت سفارشی کی هستم؟بابام؟برادرم؟یا ؟پو زخند از رو لبم کنار نمی رفت ولی یه حسی بهم میگفت کژال اینجا جای پوزخند زدن نیست جمع کم نیشتو با سختی نیشبسته شد پنج تا زن با نگاهاشون داشتن میخوردنم باید سالم می کردم؟اولین بار هست تو همچین محیطی قرار گرفتم ابرو یکیشون پرید باال ظاهرش رو برانداز کردم قد بلندی و هیکل پری داشت به استینای باالسالم رفتش خیره شدم خالکوبی مار روی دستش توی ذوقم میزد لحن التیش افتضاح بود خودم رو نباختم با وجود همه ی این اتفاقا تعجب می کردم چطور میتونم اسمت …

دانلود رمان دلبر کوچک وحشی از ناشناس

برادر نازگل مردی رو میکشه حالا پدر مقتول به یه شرط اجازه ی عفوش رو میده ازدواج نازگل با اون یکی پسرش _یعنی برادر مقتول_که متاهله و بچه دار نمیشه حالا نازگل پونزده ساله است و زندگی توی خونه ای که همه ازش متنفرن!… رمان پیشنهادی: دانلود رمان گره های روشن