ژانر‌ها: خیانت

دانلود رمان چشمهایش  از پریسا ابراهیمی

: ت، مثل تارا دختری ازتبار غم و غصه دختری سرد،اما عاشق… دختری زخم خورده،به دنبال التیام… یک شب،یک حسادت،یک زیاده روی یک خواهر،یک کینه،یک تاوان… دو مرد یکی از تبار پاییز،سرد و سست عنصر ودیگری از تبار تابستان ، گرم و سوزان… چه میگذرد میان این چهار انسان دراین داستان؟