ژانر‌ها: راز الود

دانلود رمان فروشی نیست جلد دوم  از ساحل زندی 

همونطور که توی جلد یک خوندین ناتالیا و دنیل دو آدم از دو دنیای کاملا متفاوت و ضد هم بالاخره عاشق هم شدن و تصمیم گرفتن زندگی ارومی رو شروع کنن به دور از همه ی جار و جنجال هایی که تجارت انسان براشون رقم زده بود؛اما با روشن شدن حقایقی از زندگی دنیل که سالها پنهانشون میکرده و آشکار شدن هویت اصلی ناتالیا زندگی نه چندان آرومشون دستخوش تغییرات ریز و درشتی میشه که هرروز اتفاق جدید و غیرقابل پیش بینی رو پیش روی این دو نفر قرار میده و عشقی که به این آسونی نمیمیره حتی اگه همه ی دنیا برای کشتنش صف بکشن….! اول رمان فروشی نیست جسی با دیدن قیافه های تو هم و گارد گرفتهی ما دو نفر رو به روی هم اخماشو تو هم کشید و درمونده گفت:  ما مان… با با…شمم ما دو نفر تا کی میخواین باهم دعوا کنیننمن دی گه از دستتون خسته شدم. سعی کردم یکم اون حالت حمله ای که به خودم گرفته بودمو کمتر کنم و اروم جواب بدم: ما دعوا نمیکنیم عزیزم.فقط داریم سعی میکنیم یه مشکلی رو حل کنیم. سوال بعدیش واقعا جوابی در پی نداشت: با جیغ زدنناینکه بیشتر شبیه دعواست. داشممتم فکر میکردم که چه جوابی به حرع عاقالنش بدم که دن یل با لحن تحکیمی همیشه اش گفت: جسینچرا نمیری توی اتاقت و وسایلتو جمع نمیکنین. جای جسی من جواب دادم: چه احتیاجی به جمع کردن وسایل هست ما که جایی نمیریم ن نیشخندی زد و جواب داد: خودتم میدونی که بهتره ادامش ندی. و بعد رو به…