ژانر‌ها: غیرت

دانلود رمان دوراهی احساس  از سارا اسماعیلی

دوراهی احساس رمان راجب دختري به اسم اويناس.. دختري مهربون كه قلبشو ميشكنن..كه خورد ميشه.تصميم به انتقام ميگيره.. انتقام از مردي كه قلبشو خورد كرد..و سرانجام ازدواج كردن با برادر معشوق؟.. .چه ميشه پايان اين دوراهي احساس؟ اول رمان دوراهی احساس جيغ زدم:رادمان تو رو خدا تو رو به ولای علی نزن کمربند رو کمرم فرود اومد. جيغ بلندی کشيدم که فریاد رادمان رعشه به تنم انداخت دختره ی هرجایی کصافت بخاطر سام منو عاشق خودت کردی؟آره بی شرف؟ هق زدم:به خداوندي خدا اشتباه فكر فكر ميكني سمتم اومد و گردنمو فشار داد. خفه شو اوینا منه عوضی مثل چی عاشقت بودم ه*ر*ز*ه ولی توی لاشخور بخاطر سام اومدی سمتم ها؟ در حالي که احساس ميكردم دارم خفه ميشم زجه زدم. _آ آره ولی الان حرفم تموم نشده بود که سرمو محكم به دیوار کوبيد؛آخ بلندی گفتم و سر خوردم کمربندشو دوباره دور دستش پيچيد. زن من بودیو به فكر برادرم ز*ي*ر*م ميخوابيدي؟آدمت ميكنم و با سگگ کمربند به پهلوم کوبيد؛لگد محكمی به شكمم زد که عق زدم. عق زدم و هيچی بالا نياوردم. _ن نزن! با صدای زنگ گوشيش موهامو کشيد _اوینا وای..وای به حالت اگه از جات جم بخوری!! و از اتاق بيرون رفت،بدن کبود و زخميم به زور به گوشه ی دیوار کشيدم. هق هق خفه ای کردم و به ذهنم اجازه دادم سفر کنه *چي شد که به اینجا رسيدم؟* با صدای زنگ گوشيم سمت موبایلم پریدم. سلام خانوم خانوما! _به به سلام عرض شد آقا چه خبر یادی از ما کردی؟! من که هميشه به یادتم دختر چشم عسليه من. _سام؟ جان دلم؟ _سام چند وقته یه جوریم،احساس ميكنم…