ژانر‌ها: همخونهای

دانلود رمان شیرین تر از شیرینی  از هانیه مقصودی

شیرین تر از شیرینی شیرین دختری که اسیر دست پدری زورگو که جز حرف خودش , حرف کسی رو قبول نداره شیرین رو مجبور به ازدواج با کسی میکنه که هیچ حسی بهش نداره فرهاد یه پسر همه چی تمام اما با دلی شکسته اونم به نوبه خودش اسیر سرنوشت و مجبور به ازدواج تو راه این ازدواج , عشق بی خبر میرسه شیرین میشه  شیرینتر از شیرینی اما همیشه یکی هست که این شیرینی رو تلخ کنه .. اول رمان شیرین تر از شیرینی استاد:خانوم اصالنی اگه کارتون باگوشی تموم شد یکم به درس گوش بدید بد نیستا به استاد که حاال با پوزخند بهم نگاه میکرد خیره شدم آب دهنمو ب سختی قورت دادم و گفتم :معذرت میخوام استاد استاد-تکرار نشه خانوم دفعه بعدبرخورد جدی تری میشه باهاتون بعد ب سمت تخته رفت و دوباره شروع به درس دادن کرد)فقط میخواست منو ضایع کنه خرررر اه اه شرفم رفت توکالس حاال دفعه بعد برخورد میکنی؟ این برخورد نبود؟ آیا باز خورد بود؟ عه چه میدونم با حرص ب استاد نگاه کردم . یهویی چشمم خورد به کسی ک میخواست بره کنفرانس بده فرهاد فرهاااد معتمدی.. اییییش پسره ی چندش چقدر من ازش متنفرم خدا.اهااااا همونقدر اوکی اوکی خخخخ استاد معتمدی عموی فرهاد معتمدی بودحاال میگم عموشه فکر نکنید پیره هاا، خیلی سن داشته باشه۳۷-۳۸ سالشه اما خب دیگه عموشه ازشانس خوشکل من خیلی باهم صمیمی ان.و استادهم درجریان نفرت و کل کل من و جناب فرهاد هست برای همین سرکالسا حواسش ب منه و همش گیرمیده من بدبختم چیزی نمیتونم بگم اوووووف مگه مریضی رشته افکار منو پاره میکنی اااه..