غزل نارویی 

 غزل نارویی 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.