مهدیه شکری 

مهدیه شکری 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.