ی به شرطه عاشقی  پرستو_سدنا.ز 

ی به شرطه عاشقی  پرستو_سدنا.ز 

بیوگرافی برای این هنرمند ثبت نشده است.